Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 320 594 € 704 100 € 635 063 € 504 511 € 476 133 € 346 930 € 265 652 € 210 622 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
345 836 € 358 355 € 308 690 € 261 763 € 232 878 € 200 602 € 151 370 € 153 723 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
9 916 € 16 166 € 16 583 € 17 415 € 7 999 € 13 333 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
9 916€ 16 166€ 16 583€ 14 750€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 665€ 7 999€ 13 333€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
335 920 € 317 189 € 292 107 € 244 348 € 224 879 € 187 269 € 151 370 € 153 723 €
012
A.II.1
Pozemky
21 121€ 21 121€ 21 121€ 21 121€ 21 121€ 21 121€ 21 121€ 21 121€
013
A.II.2
Stavby
91 036€ 96 277€ 90 009€ 93 625€ 90 196€ 76 574€ 69 722€ 74 080€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
187 096€ 107 850€ 89 310€ 87 935€ 113 562€ 89 574€ 60 527€ 58 522€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
274€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
36 667€ 91 667€ 91 667€ 41 667€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
25 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
25 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
966 940 € 338 546 € 316 724 € 235 751 € 243 048 € 146 200 € 114 119 € 56 380 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
33 733 € 33 341 € 11 406 € 11 395 € 7 185 € 8 817 € 10 923 € 8 952 €
035
B.I.1
Materiál
33 733€ 32 623€ 10 688€ 10 677€ 6 467€ 8 099€ 10 205€ 8 234€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
718€ 718€ 718€ 718€ 718€ 718€ 718€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
155 750 € 150 837 € 128 874 € 108 138 € 50 763 € 38 155 € 70 727 € 32 562 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
151 050 € 150 337 € 115 818 € 82 570 € 36 011 € 22 399 € 63 963 € 32 562 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
151 050€ 150 337€ 115 818€ 82 570€ 36 011€ 22 399€ 63 963€ 32 562€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 556€ 25 068€ 14 752€ 15 756€ 6 764€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 700€ 500€ 500€ 500€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
777 457 € 154 368 € 176 444 € 116 218 € 185 100 € 99 228 € 32 469 € 14 866 €
072
B.V.1.
Peniaze
79 030€ 17 013€ 4 649€ 12 970€ 7 556€ 4 778€ 4 282€ 997€
073
B.V.2.
Účty v bankách
698 427€ 137 355€ 171 795€ 103 248€ 177 544€ 94 450€ 28 187€ 13 869€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 818 € 7 199 € 9 649 € 6 997 € 207 € 128 € 163 € 519 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 818€ 7 199€ 9 649€ 6 997€ 207€ 128€ 163€ 519€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 320 594 € 704 100 € 635 063 € 504 511 € 476 133 € 346 930 € 265 652 € 210 622 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
881 113 € 231 960 € 164 575 € 186 402 € 165 526 € 105 628 € 74 212 € 52 166 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 208€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
873 405 € 226 460 € 159 075 € 180 902 € 160 026 € 100 128 € 68 712 € 46 666 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
439 481 € 472 140 € 470 488 € 318 109 € 310 607 € 241 302 € 191 440 € 159 092 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
531 € 559 € 791 € 156 € 311 € 8 240 € 15 834 € 23 460 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
306€ 714€ 7 678€ 15 357€ 23 035€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
531€ 253€ 77€ 156€ 311€ 562€ 477€ 425€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 610€ 12 844€ 22 758€ 32 363€ 41 663€ 50 571€ 58 779€ 66 567€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
431 050 € 454 293 € 441 803 € 281 643 € 267 372 € 180 648 € 112 777 € 66 692 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
111 549 € 66 482 € 40 956 € 56 703 € 21 109 € 26 331 € 16 253 € 12 033 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
111 549€ 66 482€ 40 956€ 56 703€ 21 109€ 26 331€ 16 253€ 12 033€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
110 116€ 347 977€ 387 455€ 206 554€ 218 528€ 139 562€ 86 490€ 63 521€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
14 087€ 10 717€ 7 387€ 7 699€ 6 999€ 2 330€ 1 496€ 1 276€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 813€ 6 744€ 4 713€ 4 837€ 4 301€ 1 405€ 845€ 767€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
186 485€ 22 373€ 1 292€ 5 850€ 16 435€ 11 020€ 6 129€ -14 100€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 564€ 3 195€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 290 € 4 444 € 5 136 € 3 947 € 1 261 € 1 843 € 4 050 € 2 373 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
5 290€ 4 444€ 5 136€ 3 947€ 561€ 193€ 4 050€ 2 373€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
700€ 1 650€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-636 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
-636€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé