Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 170 540€ 1 661 403€ 2 209 819€ 962 675€ 1 522 068€ 1 631 371€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 170 540 € 1 462 152 € 2 211 902 € 962 675 € 1 547 821 € 1 634 624 € 208 435 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 170 540€ 1 461 403€ 2 209 819€ 962 675€ 1 522 068€ 1 631 371€ 206 075€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
250€ 2 083€ 25 753€ 1€ 2 360€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
499€ 3 252€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 145 645 € 1 455 004 € 2 189 053 € 958 554 € 1 537 073 € 1 619 483 € 153 990 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
150 646€ 135 136€ 185 909€ 131 082€ 225 375€ 128 834€ 91 173€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
953 173€ 1 272 054€ 1 965 422€ 806 983€ 1 295 056€ 1 478 350€ 60 668€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
19 990 € 18 605 € 9 310 € 1 624 € 1 552 € 1 689 € 938 €
16
E.1.
Mzdové náklady
15 015€ 13 904€ 7 002€ 1 202€ 1 148€ 1 250€ 694€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 928€ 4 655€ 2 283€ 422€ 404€ 439€ 244€
19
E.4.
Sociálne náklady
47€ 46€ 25€
20
F.
Dane a poplatky
2 773€ 2 551€ 3 338€ 3 038€ 3 930€ 2 886€ 901€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 679€ 24 837€ 21 993€ 15 112€ 10 484€ 7 441€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 679€ 24 837€ 21 993€ 15 112€ 10 484€ 7 441€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 384€ 1 821€ 3 081€ 715€ 676€ 283€ 310€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
24 895 € 7 148 € 22 849 € 4 121 € 10 748 € 15 141 € 54 445 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
66 721 € 54 213 € 58 488 € 24 610 € 1 637 € 24 187 € 54 234 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 596 € 11 466 € 8 268 € 4 636 € 742 € 1 241 € 1 268 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 462 € 8 146 € 7 475 € 3 708 € 138 € 556 € 785 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 462€ 8 146€ 7 475€ 3 708€ 138€ 556€ 785€
52
O.
Kurzové straty
185€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 134€ 3 320€ 793€ 928€ 604€ 500€ 483€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 596 € -11 466 € -8 268 € -4 636 € -737 € -1 240 € -1 268 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
20 299 € -4 318 € 14 581 € -515 € 10 011 € 13 901 € 53 177 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
20 299 € -4 318 € 14 581 € -515 € 10 011 € 13 901 € 53 177 €