Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 786 179 € 1 799 682 € 1 814 322 € 1 002 391 € 698 429 € 650 018 € 508 114 € 463 281 € 180 070 € 193 391 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 670 636 € 1 670 221 € 1 674 541 € 863 543 € 296 881 € 235 945 € 271 419 € 307 924 € 26 174 € 40 911 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
16 807 € 16 807 € 16 807 € 14 032 € 14 032 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
16 807€ 16 807€ 16 807€ 14 032€ 14 032€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 670 636 € 1 670 221 € 1 674 541 € 863 543 € 296 881 € 219 138 € 254 612 € 291 117 € 12 142 € 26 879 €
012
A.II.1
Pozemky
126 120€ 122 367€ 122 367€ 122 367€ 122 367€
013
A.II.2
Stavby
1 367 285€ 1 367 285€ 1 436 513€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
177 231€ 180 569€ 114 097€ 117 913€ 174 514€ 219 138€ 254 612€ 291 117€ 12 142€ 26 879€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 564€ 623 263€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
113 363 € 126 624 € 139 031 € 136 810 € 397 925 € 412 555 € 236 133 € 153 829 € 153 333 € 152 480 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
46 320 € 58 235 € 56 320 € 1 124 € 4 603 € 5 721 € 4 936 € 39 702 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
46 320€ 58 235€ 56 320€ 1 124€ 4 603€ 5 721€ 4 936€ 39 702€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 110 € 239 € 6 292 € 1 198 € 1 278 € 55 057 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
239 € 6 292 € 1 198 € 1 198 € 55 057 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
55 057€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
239€ 6 292€ 1 198€ 1 198€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 110€ 80€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
49 394 € 63 477 € 48 640 € 102 823 € 73 561 € 111 481 € 81 133 € 35 568 € 58 356 € 1 045 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
49 323 € 54 241 € 42 155 € 96 782 € 73 503 € 110 504 € 81 133 € 35 568 € 55 751 € 1 045 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
49 323€ 54 241€ 42 155€ 96 782€ 73 503€ 110 504€ 81 133€ 35 568€ 55 751€ 1 045€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 165€ 6 414€ 6 041€ 977€ 2 605€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
71€ 71€ 71€ 58€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
15 539 € 4 673 € 34 071 € 32 863 € 313 469 € 295 353 € 148 866 € 77 281 € 94 977 € 96 378 €
072
B.V.1.
Peniaze
15 539€ 3 287€ 1 742€ 5 124€ 4 167€ 5 676€ 31 928€ 17 716€ 7 998€ 56 578€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 386€ 32 329€ 27 739€ 309 302€ 289 677€ 116 938€ 59 565€ 86 979€ 39 800€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 180 € 2 837 € 750 € 2 038 € 3 623 € 1 518 € 562 € 1 528 € 563 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 180€ 2 837€ 750€ 2 038€ 3 623€ 1 518€ 562€ 1 528€ 563€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 786 179 € 1 799 682 € 1 814 322 € 1 002 391 € 698 429 € 650 018 € 508 114 € 463 281 € 180 070 € 193 391 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
642 116 € 608 551 € 568 977 € 406 969 € 330 184 € 263 748 € 206 318 € 155 132 € 122 038 € 86 857 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
109 000€ 109 000€ 109 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
494 051 € 454 477 € 401 467 € 324 684 € 258 747 € 201 317 € 154 805 € 117 037 € 81 857 € 55 922 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
494 051€ 454 477€ 401 467€ 324 684€ 258 747€ 201 317€ 154 805€ 117 037€ 81 857€ 55 922€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
33 565 € 39 574 € 53 010 € 76 785 € 66 437 € 57 431 € 46 513 € 33 095 € 35 181 € 25 935 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 144 150 € 1 191 131 € 1 245 345 € 593 881 € 320 328 € 291 977 € 161 127 € 140 427 € 56 452 € 99 068 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
74 884 € 91 917 € 2 816 € 2 017 € 2 307 € 1 605 € 942 € 405 € 1 594 € 19 490 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 473€ 3 675€ 2 816€ 2 017€ 1 365€ 663€ 405€ 652€ 388€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
70 411€ 88 242€ 942€ 942€ 942€ 942€ 19 102€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
303 568 € 293 254 € 352 156 € 580 068 € 295 308 € 257 804 € 121 975 € 89 392 € 52 908 € 79 384 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
139 975 € 112 661 € 59 657 € 238 052 € 73 277 € 136 974 € 94 536 € 61 467 € 42 522 € 61 386 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
61 386€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
139 975€ 112 661€ 59 657€ 238 052€ 73 277€ 136 974€ 94 536€ 61 467€ 42 522€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
134 438€ 158 270€ 264 796€ 320 962€ 198 502€ 101 702€ 1 230€ 824€ 700€ 10 237€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 171€ 8 407€ 10 080€ 7 788€ 8 272€ 5 631€ 4 930€ 4 815€ 2 574€ 2 194€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
15 324€ 7 609€ 8 345€ 6 351€ 5 627€ 4 710€ 3 988€ 3 576€ 2 051€ 1 803€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 685€ 6 332€ 9 278€ 5 813€ 6 438€ 5 176€ 9 301€ 5 300€ 5 061€ 3 764€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-25€ -25€ 1 102€ 3 192€ 3 611€ 7 990€ 13 410€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 477 € 8 373 € 11 796 € 10 258 € 8 728 € 1 950 € 1 950 € 1 950 € 194 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 477€ 8 373€ 11 796€ 10 258€ 8 728€ 1 950€ 1 950€ 1 950€ 194€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
702 098€ 710 483€ 770 000€ 12 455€ 23 840€ 36 260€ 48 680€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
63 600€ 92 000€ 112 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-87 € 1 541 € 47 917 € 94 293 € 140 669 € 167 722 € 1 580 € 7 466 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
-87€ 1 580€ 7 466€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 541€ 47 917€ 94 293€ 140 669€ 167 722€