Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 683 092 € 8 489 432 € 19 707 217 € 1 155 490 € 1 334 162 € 1 529 169 € 637 734 € 644 800 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 186 418 € 174 385 € 187 385 € 204 385 € 217 385 € 198 825 € 190 200 € 142 075 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
48 312 € 121 885 € 134 885 € 151 885 € 164 885 € 146 325 € 137 700 € 142 075 €
012
A.II.1
Pozemky
1 346€ 1 346€ 1 346€ 1 346€ 1 346€ 1 346€ 1 346€
013
A.II.2
Stavby
116 539€ 116 539€ 120 539€ 124 539€ 131 979€ 136 354€ 140 729€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
48 312€ 4 000€ 17 000€ 30 000€ 39 000€ 13 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 138 106 € 52 500 € 52 500 € 52 500 € 52 500 € 52 500 € 52 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 120 072€ 52 500€ 52 500€ 52 500€ 52 500€ 52 500€ 52 500€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
18 034€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
12 496 204 € 8 315 047 € 19 519 832 € 951 105 € 1 116 777 € 1 330 344 € 447 534 € 502 725 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
12 270 618 € 8 269 885 € 15 393 611 € 848 249 € 1 079 211 € 823 135 € 391 506 € 487 302 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 545 037 € 1 591 885 € 4 359 305 € 196 671 € 577 211 € 75 635 € 81 635 € 29 066 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 591 885€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 545 037€ 4 359 305€ 196 671€ 577 211€ 75 635€ 81 635€ 29 066€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 818€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 226€ 875€ 1 578€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
10 721 537€ 6 678 000€ 11 033 431€ 650 000€ 502 000€ 747 500€ 309 871€ 458 236€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
152 214 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
152 214€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
73 372 € 45 162 € 4 126 221 € 102 856 € 37 566 € 507 209 € 56 028 € 15 423 €
072
B.V.1.
Peniaze
9€ 792€ 243€ 549€ 761€ 338€ 282€ 562€
073
B.V.2.
Účty v bankách
73 363€ 44 370€ 4 125 978€ 102 307€ 36 805€ 506 871€ 55 746€ 14 861€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
470 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
470€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 683 092 € 8 489 432 € 19 707 217 € 1 155 490 € 1 334 162 € 1 529 169 € 637 734 € 644 800 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
7 025 110 € 7 179 961 € 6 471 711 € 909 156 € 801 718 € 686 284 € 464 546 € 438 340 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 607 117 € 6 466 211 € 904 156 € 796 718 € 636 058 € 459 546 € 433 340 € 372 061 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 607 117€ 6 466 211€ 904 156€ 796 718€ 636 058€ 459 546€ 433 340€ 372 061€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
412 493 € 708 250 € 5 562 055 € 107 438 € 160 660 € 221 738 € 26 206 € 61 279 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 657 982 € 1 309 471 € 13 235 506 € 246 334 € 532 444 € 842 885 € 173 188 € 206 460 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
27 953 € 2 680 € 2 294 € 514 € 340 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 925€ 2 680€ 2 294€ 514€ 340€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
25 028€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 615 249 € 1 306 791 € 13 232 632 € 245 820 € 532 104 € 842 885 € 173 188 € 206 460 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 581 105 € 652 186 € 11 404 177 € 154 758 € 366 843 € 161 353 € 65 885 € 52 198 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 581 105€ 652 186€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 404 177€ 154 758€ 366 843€ 161 353€ 65 885€ 52 198€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
460 000€ 340 000€ 60 000€ 120 000€ 52 000€ 99 912€ 136 978€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 541€ 5 324€ 6 704€ 1 577€ 1 560€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 210€ 1 012€ 3 230€ 926€ 994€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
42 234€ 188 269€ 1 478 521€ 28 559€ 42 707€ 59 532€ 7 391€ 17 284€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 977 159€ 570 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 339 € 580 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 989€ 580€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
350€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 441€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé