Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 061 787€ 22 695 629€ 891 677€ 1 358 705€ 933 003€ 445 448€ 348 138€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 641 986 € 4 061 787 € 22 695 629 € 891 677 € 1 358 705 € 933 003 € 445 448 € 348 138 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
385 562€ 180 103€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
20 430 058€ 4 061 787€ 22 695 629€ 891 677€ 973 143€ 752 900€ 445 448€ 348 138€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
206 667€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 261€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
18 676 494 € 3 164 021 € 15 651 474 € 754 461 € 1 155 106 € 647 575 € 411 803 € 339 322 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
15 144 603€ 314 301€ 170 487€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
16 111€ 19 127€ 19 127€ 19 127€ 5 672€ 2 454€ 3 562€ 843€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
18 336 232€ 2 974 260€ 392 989€ 681 471€ 780 298€ 315 000€ 259 174€ 213 714€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
173 886 € 157 634 € 81 755 € 40 863 € 41 835 € 151 781 € 144 398 € 120 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
123 895€ 115 922€ 58 512€ 29 048€ 29 089€ 143 507€ 131 443€ 113 398€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
44 254€ 41 102€ 21 463€ 11 641€ 11 105€ 8 274€ 12 955€ 6 602€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 737€ 610€ 1 780€ 174€ 1 641€
20
F.
Dane a poplatky
782€ 478€ 294€ 390€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 209€ 13 000€ 13 000€ 13 000€ 13 000€ 7 375€ 4 375€ 4 375€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 209€ 13 000€ 13 000€ 13 000€ 13 000€ 7 375€ 4 375€ 4 375€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
103 878€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28 396€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 965 492 € 897 766 € 7 044 155 € 137 216 € 203 599 € 285 428 € 33 645 € 8 816 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 077 715 € 1 068 400 € 7 138 910 € 191 079 € 258 434 € 445 062 € 182 712 € 133 581 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
475 920 € 2 759 € 70 006 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
70 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
70 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
475 866 € 2 746 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
475 866€ 2 746€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
44€ 13€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 844 743 € 1 247 € 3 579 € 1 219 € 232 € 3 907 € 48 € 259 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
147 336€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
65 034 € 855 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
65 034€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
855€
52
O.
Kurzové straty
379 146€ 2 714€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 253 227€ 1 247€ 3 579€ 1 219€ 232€ 338€ 48€ 259€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 368 823 € -1 247 € -3 579 € -1 219 € -232 € -1 148 € -48 € 69 747 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
596 669 € 896 519 € 7 040 576 € 135 997 € 203 367 € 284 280 € 33 597 € 78 563 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
184 176 € 188 269 € 1 478 521 € 28 559 € 42 707 € 62 542 € 7 391 € 17 284 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
184 176€ 188 269€ 1 478 521€ 28 559€ 42 707€ 62 542€ 7 391€ 17 284€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
412 493 € 708 250 € 5 562 055 € 107 438 € 160 660 € 221 738 € 26 206 € 61 279 €