Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kontentino s. r. o.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
779 076 € 765 202 € 533 999 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
264 814 € 258 784 € 178 098 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
247 930 € 224 682 € 160 083 €
005
A.I.2
Software
192 070€ 12 847€ 21 412€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
55 860€ 211 835€ 138 671€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
16 884 € 34 102 € 18 015 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 254€ 33 472€ 17 385€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
630€ 630€ 630€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
505 762 € 506 321 € 355 901 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
172 952 € 130 521 € 82 782 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
87 065 € 60 775 € 49 523 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
87 065€ 60 775€ 49 523€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
13 270€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 305€ 14 126€ 1 931€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
56 582€ 55 620€ 18 058€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
332 810 € 375 800 € 273 119 €
072
B.V.1.
Peniaze
582€ 49€ 187€
073
B.V.2.
Účty v bankách
332 228€ 375 751€ 272 932€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 500 € 97 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 500€ 97€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
779 076 € 765 202 € 533 999 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
291 150 € 602 656 € 398 747 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 € 1 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
1€ 1€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
297 155 € 393 246 € 128 236 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
297 155€ 393 246€ 128 236€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-11 505 € 203 909 € 265 010 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
482 597 € 162 546 € 135 252 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 083 € 1 196 € 575 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 083€ 1 196€ 575€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
300 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
150 536 € 131 311 € 130 432 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
123 012 € 102 717 € 58 011 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
123 012€ 102 717€ 58 011€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
210€ 1 052€ 39 390€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
13 782€ 13 262€ 5 617€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 784€ 9 420€ 5 164€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 748€ 4 860€ 22 250€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 192 € 5 253 € 4 245 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
5 192€ 5 253€ 4 245€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
24 786€ 24 786€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 329 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 477€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
852€