Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
20 694€ 28 189€ 15 133€ 11 438€ 11 168€ 25 711€ 16 444€ 25 538€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 282€ 21 435€ 13 013€ 8 801€ 8 227€ 16 932€ 18 261€ 23 371€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
6 412 € 6 754 € 2 120 € 2 637 € 2 941 € 8 779 € -1 817 € 2 167 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
552 374 € 708 968 € 794 229 € 947 532 € 897 535 € 507 647 € 510 279 € 420 516 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
552 374€ 708 968€ 794 229€ 947 532€ 897 535€ 507 647€ 510 279€ 420 516€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
304 150 € 409 758 € 337 812 € 561 838 € 504 376 € 370 587 € 407 704 € 323 512 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
198 868€ 325 829€ 204 789€ 297 508€ 328 328€ 234 363€ 280 115€ 239 671€
10
B.2
Služby
105 282€ 83 929€ 133 023€ 264 330€ 176 048€ 136 224€ 127 589€ 83 841€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
254 636 € 305 964 € 458 537 € 388 331 € 396 100 € 145 839 € 100 758 € 99 171 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
67 285 € 81 575 € 73 795 € 51 263 € 26 808 € 12 835 € 12 470 € 9 680 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 129€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 509€
16
C.4
Sociálne náklady
42€
17
D
Dane a poplatky
1 058€ 882€ 1 115€ 862€ 684€ 485€ 458€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 224€ 16 168€ 15 128€ 14 451€ 10 513€ 7 383€ 7 683€ 7 217€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
218€ 419€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
149€ 270€ 3 741€ 4 145€ 1€ 173€ 20€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
42€ 141€ 651€ 185€ 520€ 513€ 268€ 559€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
171 394 € 207 198 € 368 537 € 325 311 € 361 720 € 124 624 € 79 460 € 81 277 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
11€ 17€ 13€ 9€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 522€ 3 290€ 995€ 1 066€ 822€ 636€ 822€ 610€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 522 € -3 290 € -995 € -1 066 € -811 € -619 € -809 € -601 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
169 872 € 203 908 € 367 542 € 324 245 € 360 909 € 124 005 € 78 651 € 80 676 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
36 081 € 42 826 € 77 236 € 68 128 € 79 674 € 28 118 € 17 531 € 18 684 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
36 081€ 42 826€ 77 236€ 68 128€ 79 674€ 28 118€ 17 531€ 18 684€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
133 791 € 161 082 € 290 306 € 256 117 € 281 235 € 95 887 € 61 120 € 61 992 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
169 872 € 203 908 € 367 542 € 324 245 € 360 909 € 124 005 € 78 651 € 80 676 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
133 791 € 161 082 € 290 306 € 256 117 € 281 235 € 95 887 € 61 120 € 61 992 €