Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BEATI, s.r.o. „v konkurze“

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
677 350 € 772 201 € 835 167 € 760 992 € 553 138 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
29 284 € 62 283 € 82 558 € 103 679 € 82 436 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
29 284 € 62 283 € 82 558 € 103 679 € 82 436 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
29 284€ 62 283€ 82 558€ 103 679€ 82 436€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
647 738 € 707 461 € 749 585 € 656 523 € 469 906 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
414 663 € 508 537 € 425 251 € 306 574 € 231 916 €
035
B.I.1
Materiál
13 438€ 19 212€ 12 250€ 9 128€ 7 239€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
401 225€ 489 325€ 413 001€ 297 446€ 224 677€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 998 € 16 242 € 11 728 € 46 387 € 36 254 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 595 € 16 242 € 11 701 € 42 615 € 29 081 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 595€ 16 242€ 11 701€ 42 615€ 29 081€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
281€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 772€ 7 004€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
122€ 27€ 0€ 169€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
225 077 € 182 682 € 312 606 € 303 562 € 201 736 €
072
B.V.1.
Peniaze
225 077€ 187 682€ 312 606€ 303 562€ 194 080€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-5 000€ 0€ 7 656€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
328 € 2 457 € 3 024 € 790 € 796 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
10€ 10€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
328€ 212€ 741€ 790€ 796€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 235€ 2 273€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
677 350 € 772 201 € 835 167 € 760 992 € 553 138 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
44 993 € 90 688 € 113 486 € 112 364 € 90 553 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
54 000€ 54 000€ 54 000€ 54 000€ 54 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
700 € 700 € 700 € 700 € 244 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
700€ 700€ 700€ 700€ 244€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
29 213 € 51 786 € 50 664 € 28 853 € 6 281 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
51 786€ 51 786€ 50 664€ 28 853€ 6 281€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-22 573€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-45 920 € -22 798 € 1 122 € 21 811 € 23 028 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
632 357 € 677 380 € 716 157 € 642 797 € 454 173 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
10 365 € 23 577 € 34 272 € 55 594 € 49 157 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
8 763€ 22 413€ 29 874€ 48 255€ 36 913€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 602€ 1 164€ 863€ 573€ 376€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
3 535€ 6 766€ 11 868€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
10 181€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
546 136 € 546 577 € 541 920 € 444 690 € 333 400 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
439 192 € 451 213 € 467 075 € 387 756 € 291 762 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
439 192€ 451 213€ 467 075€ 387 756€ 291 762€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
58 697€ 40 749€ 2 619€ 2 612€ 2 688€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 096€ 4 359€ 3 974€ 3 945€ 2 720€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 387€ 4 342€ 1 736€ 1 986€ 1 374€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
21 068€ 16 518€ 33 904€ 16 762€ 12 406€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
13 696€ 29 396€ 32 612€ 31 629€ 22 450€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 152 € 2 434 € 2 403 € 2 242 € 224 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 152€ 2 434€ 2 403€ 2 242€ 224€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
72 704€ 104 792€ 127 381€ 140 271€ 71 392€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 133 € 5 524 € 5 831 € 8 412 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 133€ 5 524€ 3 927€ 2 332€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 904€ 6 080€