Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 732 119 € 2 429 984 € 1 667 895 € 1 234 016 € 1 178 434 € 866 435 € 777 904 € 646 909 € 465 640 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 135 276 € 2 177 079 € 1 266 021 € 1 076 889 € 953 766 € 785 736 € 706 962 € 449 282 € 344 453 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 115 520 € 1 159 557 € 633 556 € 444 424 € 321 301 € 317 986 € 264 325 € 48 775 € 16 242 €
012
A.II.1
Pozemky
79 371€ 153 756€ 153 756€ 61 756€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
013
A.II.2
Stavby
256 131€ 263 245€ 270 360€ 277 475€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 306€ 13 258€ 12 293€ 11 793€ 12 095€ 20 252€ 29 272€ 4 874€ 6 242€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
767 712€ 729 298€ 197 147€ 93 400€ 299 206€ 287 734€ 225 053€ 33 901€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 019 756 € 1 017 522 € 632 465 € 632 465 € 632 465 € 467 750 € 442 637 € 400 507 € 328 211 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
1 019 756€ 1 017 522€ 632 465€ 632 465€ 632 465€ 467 750€ 442 637€ 400 507€ 328 211€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
595 335 € 251 397 € 400 366 € 155 619 € 224 668 € 80 699 € 70 942 € 197 627 € 121 187 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 226 € 2 157 € 18 401 € 4 848 € 1 742 € 4 260 € 8 144 € 7 603 € 11 266 €
035
B.I.1
Materiál
2 136€ 2 136€ 31€ 34€ 33€ 43€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
7 226€ 21€ 16 265€ 4 817€ 1 708€ 4 227€ 8 101€ 7 603€ 11 266€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
420 795 € 50 273 € 153 299 € 69 497 € 64 802 € 42 001 € 42 380 € 49 384 € 95 247 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
420 795 € 50 273 € 145 850 € 45 177 € 64 802 € 31 884 € 42 084 € 49 373 € 79 772 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
420 795€ 50 273€ 145 850€ 45 177€ 64 802€ 31 884€ 42 084€ 49 373€ 79 772€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 475€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 449€ 24 320€ 10 117€ 271€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
25€ 11€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
167 314 € 198 967 € 228 666 € 81 274 € 158 124 € 34 438 € 20 418 € 140 640 € 14 674 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 819€ 2 525€ 3 857€ 808€ 405€ 997€ 941€ 1 003€ 421€
073
B.V.2.
Účty v bankách
164 495€ 196 442€ 224 809€ 80 466€ 157 719€ 33 441€ 19 477€ 139 637€ 14 253€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 508 € 1 508 € 1 508 € 1 508 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 508€ 1 508€ 1 508€ 1 508€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 732 119 € 2 429 984 € 1 667 895 € 1 234 016 € 1 178 434 € 866 435 € 777 904 € 646 909 € 465 640 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 593 235 € 1 577 285 € 1 158 736 € 1 123 447 € 1 108 017 € 826 187 € 731 585 € 575 203 € 377 086 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
915 297 € 913 064 € 528 006 € 528 006 € 528 006 € 363 292 € 338 178 € 296 048 € 223 753 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
915 297€ 913 064€ 528 006€ 528 006€ 528 006€ 363 292€ 338 178€ 296 048€ 223 753€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
532 221 € 498 730 € 463 441 € 448 011 € 330 896 € 261 652 € 147 155 € 21 333 € -28 695 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
532 221€ 498 730€ 463 441€ 448 011€ 330 896€ 261 652€ 175 850€ 50 028€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-28 695€ -28 695€ -28 695€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
13 717 € 33 491 € 35 289 € 15 430 € 117 115 € 69 243 € 114 252 € 125 822 € 50 028 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 138 884 € 852 699 € 509 159 € 110 569 € 70 417 € 40 248 € 46 319 € 71 706 € 88 554 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
360 € 198 € 41 € -27 € 8 € 29 € 287 € 265 € 245 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
360€ 198€ 41€ -27€ 8€ 29€ 42€ 20€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
245€ 245€ 245€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
271 113 € 72 963 € 135 327 € 38 566 € 70 409 € 40 219 € 46 032 € 71 441 € 88 309 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
255 109 € 64 494 € 111 207 € 12 708 € 20 239 € 18 384 € 24 627 € 37 507 € 53 949 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
255 109€ 64 494€ 111 207€ 12 708€ 20 239€ 18 384€ 24 627€ 37 507€ 53 949€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
19 758€ 19 758€ 19 758€ 19 758€ 19 758€ 19 758€ 27 224€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 267€ 3 779€ 2 368€ 2 354€ 1 021€ 1 014€ 767€ 785€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 354€ 2 459€ 1 495€ 1 458€ 671€ 670€ 484€ 494€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 854€ 2 231€ 499€ 2 288€ 28 720€ 393€ 396€ 12 897€ 7 234€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 529€ -98€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
867 411€ 779 538€ 373 791€ 72 030€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé