Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
576 715€ 343 550€ 439 267€ 253 477€ 407 477€ 540 520€ 336 654€ 537 650€ 182 119€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 348 756 € 343 550 € 442 803 € 253 478 € 409 516 € 545 712 € 336 655 € 537 650 € 182 119 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 270 159€ 281 702€ 402 820€ 197 884€ 239 451€ 431 464€ 170 777€ 369 009€ 12 846€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
75 813€ 61 848€ 36 447€ 55 594€ 168 026€ 109 056€ 165 876€ 168 641€ 169 273€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 242€ 1 660€ 713€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 784€ 294€ 379€ 4 479€ 2€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 385 258 € 376 902 € 477 430 € 318 724 € 296 795 € 516 102 € 264 182 € 465 714 € 149 780 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 171 773€ 237 320€ 381 893€ 196 478€ 216 767€ 363 323€ 162 375€ 333 435€ 14 865€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
14 297€ 26 518€ 8 042€ 21 529€ 8 737€ 5 691€ 5 676€ 1 296€ 2 091€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
62 533€ 40 064€ 20 753€ 36 963€ 36 677€ 112 687€ 70 840€ 113 085€ 129 505€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
118 524 € 57 305 € 50 361 € 43 338 € 23 266 € 23 387 € 16 919 € 15 454 €
16
E.1.
Mzdové náklady
85 124€ 41 138€ 36 197€ 31 209€ 16 749€ 16 794€ 11 982€ 11 025€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
29 967€ 14 481€ 12 741€ 10 985€ 5 895€ 5 912€ 4 217€ 3 881€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 433€ 1 686€ 1 423€ 1 144€ 622€ 681€ 720€ 548€
20
F.
Dane a poplatky
911€ 913€ 1 245€ 739€ 331€ 493€ 418€ 852€ 364€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 458€ 11 335€ 13 417€ 18 072€ 8 157€ 9 019€ 6 521€ 1 367€ 2 869€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 458€ 11 335€ 13 417€ 18 072€ 8 157€ 9 019€ 6 521€ 1 367€ 2 869€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 762€ 3 447€ 1 719€ 1 605€ 2 860€ 1 502€ 1 433€ 225€ 86€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-36 502 € -33 352 € -34 627 € -65 246 € 112 721 € 29 610 € 72 473 € 71 936 € 32 339 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
97 369 € 39 648 € 28 579 € -1 492 € 145 296 € 58 819 € 97 762 € 89 834 € 35 658 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
62 400 € 73 000 € 72 000 € 81 000 € 28 500 € 42 751 € 54 008 € 66 232 € 21 001 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
62 400 € 73 000 € 72 000 € 81 000 € 28 500 € 42 750 € 54 000 € 66 225 € 21 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
62 400€ 73 000€ 72 000€ 81 000€ 28 500€ 42 750€ 54 000€ 66 225€ 21 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 8 € 7 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 8€ 7€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
12 181 € 6 157 € 2 084 € 324 € 263 € 237 € 161 € 419 € 161 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
11 720 € 5 747 € 1 761 € 30 € 15 € 226 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
11 720€ 5 747€ 1 761€ 30€ 15€ 226€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
461€ 410€ 323€ 294€ 263€ 222€ 161€ 193€ 161€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
50 219 € 66 843 € 69 916 € 80 676 € 28 237 € 42 514 € 53 847 € 65 813 € 20 840 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
13 717 € 33 491 € 35 289 € 15 430 € 140 958 € 72 124 € 126 320 € 137 749 € 53 179 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
23 843 € 2 881 € 12 068 € 11 927 € 3 151 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
23 843€ 2 881€ 12 068€ 11 927€ 3 151€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
13 717 € 33 491 € 35 289 € 15 430 € 117 115 € 69 243 € 114 252 € 125 822 € 50 028 €