Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
211 626 € 184 208 € 243 496 € 219 861 € 59 087 € 35 370 € 1 237 € 4 912 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
134 327 € 136 726 € 141 595 € 131 620 € 38 045 € 25 136 € 1 221 € 1 679 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
20 245 € 22 644 € 27 513 € 31 620 € 38 045 € 25 136 € 1 221 € 1 679 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
18 124€ 19 374€ 20 624€ 21 874€ 23 124€ 24 374€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 121€ 3 270€ 6 889€ 9 746€ 14 921€ 762€ 1 221€ 1 679€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
114 082 € 114 082 € 114 082 € 100 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
114 082€ 114 082€ 114 082€ 100 000€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
77 299 € 47 482 € 101 901 € 88 241 € 21 042 € 10 234 € 16 € 3 233 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
69 531 € 34 271 € 81 347 € 54 887 € 14 242 € 1 364 € 2 963 € 3 078 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
20 706€ 1 552€ 1 754€ 7 811€ 7 331€ 1 081€ 2 648€ 2 910€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
51€ 51€ 48€ 71€ 147€ 147€ 31€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
48 774€ 32 668€ 79 593€ 47 028€ 6 840€ 136€ 168€ 137€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
7 768 € 13 211 € 20 554 € 33 354 € 6 800 € 8 870 € -2 947 € 155 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
7 768€ 13 211€ 20 554€ 33 354€ 6 800€ 8 870€ -2 947€ 155€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
211 626 € 184 208 € 243 496 € 219 861 € 59 087 € 35 370 € 1 237 € 4 912 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
168 101 € 50 120 € 234 347 € 185 793 € 42 427 € -5 742 € -30 955 € -34 405 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
44 620€ 180 293€ 36 927€ -6 742€ -36 455€ -39 404€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
117 981 € 44 620 € 48 554 € 143 366 € 43 669 € 25 213 € 3 449 € -39 405 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
43 525 € 134 088 € 9 149 € 34 068 € 16 660 € 41 112 € 32 192 € 39 317 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
37€ 37€ 37€ 37€ 37€ 37€ 37€ 33€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
43 488 € 134 051 € 9 112 € 34 031 € 16 623 € 41 075 € 31 807 € 38 936 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
103€ 230€ 145€ -68€ -68€ -39€ 392€ -29€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
202€ 368€ 404€ 202€ 580€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
24 547€ 4 974€ 8 769€ 33 731€ 6 245€ 3 118€ 1 021€ 1 641€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
18 838€ 128 847€ -4€ 10 042€ 37 794€ 30 394€ 36 744€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
348€ 348€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci