Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
107 776 895 € 109 255 669 € 101 224 628 € 94 068 186 € 109 852 191 € 110 060 642 € 108 513 503 € 109 066 032 € 85 521 117 € 2 121 923 € 25 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 561 202 € 4 725 315 € 5 815 055 € 8 060 924 € 8 689 200 € 9 084 968 € 8 842 943 € 6 972 877 € 3 847 475 € 77 654 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
7 147 145 € 4 327 718 € 4 805 985 € 6 222 615 € 6 516 214 € 6 468 074 € 6 997 561 € 6 070 419 € 3 422 840 € 34 397 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
6 360 204€ 2 051 877€ 4 569 529€ 6 213 970€ 6 503 419€ 6 390 746€ 6 835 874€ 2 864 373€ 3 092 435€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
786 941€ 1 067 581€ 236 456€ 8 645€ 12 795€ 77 328€ 161 687€ 246 046€ 330 405€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 208 260€ 2 960 000€ 0€ 34 397€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
414 057 € 397 597 € 1 009 070 € 1 838 309 € 2 172 986 € 2 616 894 € 1 845 382 € 902 458 € 424 635 € 43 257 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
414 057€ 397 597€ 1 009 070€ 1 838 309€ 2 022 681€ 2 616 894€ 732 358€ 394 533€ 424 635€ 0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
150 305€ 1 113 024€ 507 925€ 0€ 43 257€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
100 118 565 € 104 440 186 € 93 792 001 € 85 273 461 € 101 134 152 € 100 881 004 € 99 666 499 € 102 005 646 € 81 640 388 € 2 044 269 € 25 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 219 213 € 39 339 € 6 302 553 € 0 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 0€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 219 213€ 39 339€ 6 302 553€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
116 713 € 116 131 € 99 307 € 79 790 € 71 053 € 30 583 € 17 850 € 7 214 € 4 338 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
32 542€ 30 238€ 30 238€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
84 171€ 85 893€ 69 069€ 79 790€ 71 053€ 30 583€ 17 850€ 7 214€ 4 338€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
30 405 083 € 46 339 892 € 34 248 306 € 26 271 036 € 30 793 011 € 35 401 500 € 10 992 805 € 10 759 958 € 9 381 577 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
28 070 478€ 46 338 701€ 25 709 013€ 26 270 159€ 30 791 904€ 35 307 519€ 10 992 076€ 10 004 234€ 9 208 492€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 333 996€ 8 537 654€ 93 069€ 750 391€ 172 508€ 16 977€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
609€ 1 191€ 1 639€ 877€ 1 107€ 912€ 729€ 5 333€ 577€ 0€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
69 596 769 € 57 984 163 € 59 444 388 € 58 922 635 € 70 270 088 € 65 448 921 € 87 436 631 € 91 199 135 € 65 951 920 € 2 026 855 € 25 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 508€ 13 554€ 20 946€ 3 533€ 21 381€ 14 314€ 2 502€ 3 685€ 13 426€ 769€ 0€
057
B.IV.2
Účty v bankách
69 589 261€ 57 970 609€ 59 423 442€ 58 919 102€ 70 248 707€ 65 434 607€ 87 434 129€ 91 195 450€ 65 938 494€ 2 026 086€ 25 000€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
97 128 € 90 168 € 1 617 572 € 733 801 € 28 839 € 94 670 € 4 061 € 87 509 € 33 254 € 0 € 0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
197€ 402€ 0€ 0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
97 128€ 90 168€ 87 406€ 41 102€ 28 839€ 27 207€ 3 844€ 7 329€ 7 226€ 0€ 0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 530 166€ 692 699€ 67 463€ 20€ 79 778€ 26 028€ 0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
107 776 895 € 109 255 669 € 101 224 628 € 94 068 186 € 109 852 191 € 110 060 642 € 108 513 503 € 109 066 032 € 85 521 117 € 2 121 923 € 25 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 859 052 € 7 867 612 € 7 217 622 € 6 744 309 € 6 360 642 € 6 107 345 € 6 139 769 € 5 831 498 € 5 575 427 € -21 105 € 25 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
4 644 000 € 4 644 000 € 4 644 000 € 4 644 000 € 4 644 000 € 4 644 000 € 4 644 000 € 4 644 000 € 4 644 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
4 644 000€ 4 644 000€ 4 644 000€ 4 644 000€ 4 644 000€ 4 644 000€ 4 644 000€ 4 644 000€ 4 644 000€ 25 000€ 25 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ 0€ 0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
3 315 € 3 315 € 3 315 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
3 315€ 3 315€ 3 315€ 0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 096 104 € 2 465 662 € 2 006 335 € 1 643 156 € 1 440 727 € 1 425 649 € 1 125 967 € 97 422 € 0 € 0 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
398 612€ 322 817€ 266 088€ 220 373€ 192 781€ 177 703€ 137 739€ 97 422€ 0€ 0€ 0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€ 0€ 0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
2 697 492€ 2 142 845€ 1 740 247€ 1 422 783€ 1 247 946€ 1 247 946€ 988 228€ 0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
683 583 € -46 105 € 0 € 0 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
683 583€ 0€ 0€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-46 105€ 0€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
118 948 € 757 950 € 567 287 € 457 153 € 275 915 € 37 696 € 366 487 € 403 178 € 974 217 € -46 105 € 0 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
96 448 319 € 98 897 549 € 91 421 985 € 84 985 908 € 101 108 659 € 102 129 085 € 100 836 073 € 101 587 754 € 78 816 505 € 2 143 027 € 0 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
353 900 € 310 520 € 228 033 € 210 489 € 219 004 € 307 595 € 7 644 632 € 6 883 500 € 70 840 € 6 500 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
84 000€ 72 000€ 91 000€ 73 583€ 59 400€ 228 120€ 7 562 125€ 6 826 344€ 48 007€ 6 500€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
19 000€ 17 000€ 5 323€ 5 403€ 9 967€ 10 375€ 6 936€ 4 513€ 2 820€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
250 900€ 221 520€ 131 710€ 131 503€ 149 637€ 69 100€ 75 571€ 52 643€ 20 013€ 0€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
6 923 € 13 149 € 17 794 € 17 074 € 13 024 € 29 402 € 36 089 € 36 478 € 331 € 69 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 923€ 13 149€ 17 794€ 17 074€ 13 024€ 29 402€ 36 089€ 36 478€ 331€ 69€ 0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
96 087 496 € 97 730 571 € 89 525 412 € 82 694 919 € 96 795 801 € 96 289 245 € 87 685 752 € 94 667 776 € 78 745 334 € 2 136 458 € 0 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
95 865 910€ 94 043 849€ 89 242 422€ 80 293 770€ 96 243 082€ 95 513 263€ 84 504 988€ 93 847 559€ 71 715 301€ 2 108 784€ 0€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 621 336€ 703 199€ 6 739 813€ 0€ 0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
116 205€ 144 545€ 147 545€ 114 887€ 120 762€ 67 552€ 86 821€ 66 883€ 23 566€ 4 997€ 0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
68 979€ 84 718€ 80 033€ 51 223€ 56 954€ 38 389€ 45 844€ 31 952€ 13 894€ 1 387€ 0€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
30 768€ 3 451 739€ 49 135€ 2 230 126€ 369 881€ 667 049€ 1 422 987€ 14 605€ 242 259€ 1 142€ 0€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 634€ 5 720€ 6 277€ 4 913€ 5 122€ 2 992€ 3 776€ 3 578€ 10 501€ 148€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
843 309 € 1 650 746 € 2 063 426 € 4 080 830 € 5 502 843 € 5 469 600 € 0 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 238 066€ 1 650 746€ 2 063 426€ 3 573 673€ 4 229 600€ 0€ 0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
843 309€ 412 680€ 412 680€ 2 017 404€ 1 929 170€ 1 240 000€ 0€ 0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 469 524 € 2 490 508 € 2 585 021 € 2 337 969 € 2 382 890 € 1 824 212 € 1 537 661 € 1 646 780 € 1 129 185 € 1 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
12 817€ 173€ 1€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 668 513€ 581 411€ 599 780€ 573 954€ 565 833€ 522 533€ 9 471€ 439 229€ 110 367€ 0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 801 011€ 1 909 097€ 1 985 241€ 1 764 015€ 1 817 057€ 1 288 862€ 1 528 190€ 1 207 551€ 1 018 645€ 0€ 0€