Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
29.07.2011
31.12.2011
29.07.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 230 561 € 2 374 010 € 1 711 259 €
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
149 € 474 € 581 €
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
149 € 474 € 581 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 230 411 € 2 373 536 € 1 710 678 €
010
 
Pozemky
(031))
162 634 € 162 634 € 162 634 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
1 032 293 € 1 058 669 € 1 067 461 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
869 854 € 965 143 € 258 432 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
137 042 € 140 413 € 141 538 €
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
28 588 € 46 676 € 80 612 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
811 185 € 766 021 € 769 918 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
23 370 € 28 924 € 28 643 €
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
23 370 € 28 924 € 28 643 €
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
98 810 € 101 341 € 101 241 €
041
 
Iné pohľadávky
(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
98 810 € 101 341 € 101 241 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
668 726 € 633 312 € 628 626 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
18 038 € 34 322 € 34 141 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
643 521 € 596 248 € 591 738 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
7 167 € 2 742 € 2 747 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
20 279 € 2 444 € 11 407 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
4 445 € 2 114 € 2 622 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
15 833 € 330 € 8 785 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
8 925 € 13 385 € 14 074 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
8 925 € 13 385 € 14 074 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 050 670 € 3 153 416 € 2 495 251 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-282 137 € -150 951 € 63 590 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
1 063 032 € 1 063 032 € 1 062 932 €
063
 
Základné imanie
(411))
1 063 032 € 1 063 032 € 1 062 932 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-1 213 983 € -999 342 € -429 362 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-131 186 € -214 641 € -569 981 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
3 211 065 € 3 178 267 € 2 304 555 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
491 386 € 482 109 € 6 511 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
491 386 € 482 109 € 6 511 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
66 743 € 73 506 € 75 917 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
34 509 € 25 799 € 23 860 €
082
 
Záväzky z nájmu
(474 AÚ))
32 235 € 47 707 € 52 057 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
2 652 936 € 2 622 652 € 2 207 128 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
1 667 385 € 2 042 969 € 1 757 825 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
140 500 € 111 103 € 109 609 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
750 133 € 359 078 € 225 123 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
20 878 € 16 255 € 15 746 €
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348))
0 € 2 488 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
74 041 € 93 247 € 96 337 €
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0 € 15 000 €
099
 
Bežné bankové úvery
(231+ 232 + 461AÚ))
15 000 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
121 742 € 126 100 € 127 106 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
121 742 € 126 100 € 127 106 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
3 050 670 € 3 153 416 € 2 495 251 €