Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
5 948 065€ 8 662 154€ 10 184 265€ 14 975 999€ 24 597 712€ 34 274 779€ 22 624 073€ 1 898 181€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
5 860 572€ 8 547 169€ 10 154 145€ 12 798 872€ 17 714 825€ 22 639 159€ 16 293 954€ 683 465€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
5 184 492€ 6 452 929€ 9 793 185€ 12 798 872€ 17 714 825€ 22 639 159€ 1 571 439€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
676 080€ 2 094 240€ 360 960€ 0€ 14 722 515€ 683 465€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
87 493€ 114 985€ 30 120€ 2 177 127€ 6 882 887€ 11 635 619€ 6 330 119€ 1 214 716€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
54 943€ 67 614€ 0€ 0€ 0€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
21 847€ 25 892€ 483 034€ 1 662 577€ 2 842 123€ 3 995 727€ 0€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
8 153€ 17 936€ 28 357€ 41 966€ 8 290€ 14 480€ 11 821€ 21 278€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
2 550€ 3 543€ 1 763€ 1 652 127€ 5 212 020€ 8 779 016€ 427 643€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€ 1 894 929€ 1 193 438€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
5 670 549€ 5 258 344€ 3 528 669€ 3 646 024€ 1 879 460€ 929 345€ 1 794 671€ 2 642 045€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
16 726€ 16 726€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
16 726€ 16 726€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
54 492€ 32 769€ 164 231€ 1 966€ 372€ 744€ 374 553€ 213 624€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 392€ 1 122€ 921€ 1 944€ 363€ 744€ 0€ 0€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
53 083€ 31 561€ 163 258€ 0€ 0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 374 055€ 213 587€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
17€ 86€ 51€ 22€ 9€ 0€ 498€ 37€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
5 599 331€ 5 208 849€ 3 364 438€ 3 644 058€ 1 879 088€ 928 600€ 1 420 118€ 2 428 421€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
287€ 5 448€ 6 494€ 4 214€ 1 265€ 307€ 105€ 15€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
5 599 044€ 5 203 401€ 3 357 945€ 3 639 844€ 1 877 823€ 928 294€ 1 420 012€ 2 428 406€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
12 223€ 11 222€ 2 111€ 2 202€ 2 437€ 2 219€ 1 705€ 3 883€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
12 223€ 11 222€ 2 111€ 2 202€ 2 437€ 2 219€ 1 705€ 3 883€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
11 630 837€ 13 931 720€ 13 715 046€ 18 624 226€ 26 479 609€ 35 206 342€ 24 420 448€ 4 544 109€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
2 070 693€ 1 752 977€ 4 451 718€ 2 183 381€ 1 515 385€ 2 108 817€ 2 511 950€ 2 640 108€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
1 895 359€ 1 895 359€ 3 363 499€ 1 515 385€ 2 108 817€ 2 623 418€ 2 623 418€ 2 623 418€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
1 895 359€ 1 895 359€ 3 363 499€ 1 515 385€ 2 108 817€ 2 623 418€ 2 623 418€ 2 623 418€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-142 382€ -111 468€ 45 061€ 0€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
317 716€ -142 382€ 1 088 219€ 667 996€ -593 432€ -403 133€ -156 529€ 16 690€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1 388 696€ 2 058 247€ 2 071 511€ 2 255 766€ 1 608 564€ 551 749€ 1 094 170€ 92 572€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
26 640€ 35 850€ 39 313€ 37 613€ 29 428€ 45 046€ 21 360€ 2 291€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
26 640€ 35 850€ 39 313€ 37 613€ 29 428€ 45 046€ 21 360€ 2 291€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
4 081€ 2 970€ 5 861€ 4 780€ 5 606€ 3 870€ 2 034€ 1 126€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 081€ 2 970€ 5 861€ 4 780€ 5 606€ 3 870€ 2 034€ 1 126€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 357 976€ 2 019 426€ 2 026 337€ 2 213 373€ 1 573 529€ 502 834€ 1 070 777€ 89 155€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 256 724€ 1 899 344€ 1 984 851€ 2 161 774€ 1 527 217€ 247 534€ 966 372€ 40 539€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
47 009€ 38 879€ 21 809€ 26 856€ 26 424€ 33€ 38 383€ 29 610€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
37 638€ 37 779€ 14 820€ 18 058€ 14 279€ 0€ 53 552€ 12 431€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
16 605€ 15 560€ 4 857€ 6 685€ 5 609€ 0€ 12 470€ 6 575€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 255 266€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 27 863€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
8 171 447€ 10 120 496€ 7 191 816€ 14 185 078€ 23 355 660€ 32 545 776€ 20 814 328€ 1 811 429€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
8 171 447€ 10 120 496€ 7 191 816€ 14 185 078€ 23 355 660€ 32 545 776€ 20 814 328€ 1 811 429€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
11 630 837€ 13 931 720€ 13 715 046€ 18 624 226€ 26 479 609€ 35 206 342€ 24 420 448€ 4 544 109€