Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
23.02.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 379 992€ 2 403 471€ 2 354 331€ 2 414 708€ 2 769 054€ 2 126 836€ 2 351 054€ 2 602 749€ 1 884 370€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 0€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 379 992€ 2 403 471€ 2 354 331€ 2 414 708€ 2 769 054€ 2 126 836€ 2 351 054€ 2 602 749€ 1 884 370€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
108 561€ 108 561€ 108 561€ 108 561€ 108 561€ 108 561€ 108 561€ 108 561€ 108 704€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
1 457 260€ 1 487 487€ 1 592 616€ 1 648 217€ 1 752 119€ 1 571 446€ 1 664 552€ 1 761 332€ 1 607 885€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
742 685€ 759 371€ 636 475€ 636 599€ 892 943€ 427 773€ 550 368€ 700 449€ 156 079€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
17 063€ 0€ 0€ 3 625€ 8 458€ 13 292€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
54 424€ 48 052€ 16 680€ 21 332€ 15 432€ 15 432€ 19 115€ 19 115€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
11 702€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 296 211€ 1 663 236€ 1 481 159€ 803 996€ 869 642€ 817 256€ 775 869€ 716 200€ 690 080€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
73 202€ 103 529€ 159 067€ 17 963€ 13 774€ 14 466€ 13 917€ 18 927€ 15 444€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
73 202€ 103 529€ 159 067€ 17 963€ 13 774€ 14 466€ 13 917€ 18 927€ 15 444€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 617 837€ 1 111 541€ 1 096 377€ 618 206€ 834 472€ 767 182€ 724 994€ 650 823€ 626 105€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 548 159€ 1 109 169€ 1 038 297€ 597 083€ 828 733€ 753 151€ 720 339€ 613 236€ 611 422€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
69 207€ 56 131€ 18 170€ 4 180€ 10 081€ 3 148€ 36 890€ 2 154€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
471€ 2 372€ 1 948€ 2 953€ 1 560€ 3 950€ 1 507€ 697€ 12 529€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
605 172€ 448 166€ 225 716€ 167 827€ 21 395€ 35 609€ 36 958€ 46 449€ 48 531€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
14 982€ 9 517€ 7 672€ 7 543€ 12 689€ 14 919€ 3 722€ 15 623€ 18 891€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
590 190€ 438 649€ 218 044€ 160 284€ 8 707€ 20 689€ 33 236€ 30 826€ 29 639€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
17 932€ 13 383€ 10 862€ 24 307€ 62 305€ 18 664€ 59 692€ 16 561€ 31 109€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
15 981€ 12 496€ 10 246€ 11 675€ 11 084€ 14 530€ 10 467€ 11 425€ 8 180€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
1 951€ 887€ 617€ 12 632€ 51 221€ 4 133€ 49 226€ 5 137€ 22 929€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
4 694 135€ 4 080 090€ 3 846 353€ 3 243 011€ 3 701 001€ 2 962 756€ 3 186 616€ 3 335 510€ 2 605 558€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
2 443 132€ 1 766 898€ 1 601 734€ 1 237 956€ 1 493 911€ 1 564 936€ 1 727 643€ 1 835 446€ 1 736 804€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€ 1 921 265€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
472€ 472€ 472€ 472€ 472€ 472€ 472€ 472€ 472€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
472€ 472€ 472€ 472€ 472€ 472€ 472€ 472€ 472€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-154 840€ -320 004€ -683 782€ -427 826€ -356 802€ -194 095€ -86 292€ -221 788€ -206 970€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
676 234€ 165 164€ 363 778€ -255 955€ -71 025€ -162 706€ -107 803€ 135 496€ 22 036€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 636 246€ 1 776 816€ 1 878 056€ 1 786 957€ 1 959 173€ 990 168€ 967 688€ 883 887€ 846 062€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
372 448€ 315 323€ 220 680€ 237 114€ 204 887€ 188 350€ 173 980€ 143 415€ 121 817€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
372 448€ 315 323€ 220 680€ 237 114€ 204 887€ 188 350€ 173 980€ 143 415€ 121 817€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
15 198€ 1 077€ 326€ 400€ 389€ 6 947€ 51 143€ 123 827€ 50 658€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
980€ 1 077€ 326€ 400€ 389€ 219€ 673€ 362€ 8€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
14 218€ 0€ 6 728€ 50 470€ 123 465€ 50 650€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
958 004€ 1 010 398€ 1 064 139€ 1 015 090€ 854 354€ 624 710€ 564 997€ 523 795€ 521 219€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
258 027€ 455 191€ 677 092€ 627 251€ 517 129€ 332 653€ 269 048€ 270 061€ 250 347€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
384 634€ 292 344€ 209 665€ 214 131€ 184 664€ 162 785€ 158 816€ 143 406€ 125 757€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
152 549€ 184 598€ 130 148€ 131 390€ 113 260€ 98 163€ 96 246€ 84 233€ 70 846€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
151 299€ 53 851€ 33 764€ 36 486€ 29 946€ 23 475€ 34 036€ 18 073€ 24 534€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 18 771€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
11 494€ 5 643€ 13 471€ 5 832€ 9 355€ 7 634€ 6 850€ 8 021€ 49 735€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
290 597€ 450 018€ 592 910€ 534 353€ 899 543€ 170 161€ 177 569€ 92 851€ 152 368€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
209 345€ 290 597€ 371 849€ 453 101€ 615 605€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
81 252€ 159 421€ 221 061€ 81 252€ 283 938€ 170 161€ 177 569€ 92 851€ 152 368€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
614 757€ 536 376€ 366 564€ 218 098€ 247 917€ 407 652€ 491 285€ 616 177€ 22 692€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
399€ 29 521€ 17 500€ 10 364€ 48 923€ 11 382€ 3 423€ 22 360€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
133 948€ 134 969€ 337 043€ 200 598€ 237 553€ 358 729€ 479 903€ 612 753€ 332€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
480 410€ 401 407€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
4 694 135€ 4 080 090€ 3 846 353€ 3 243 011€ 3 701 001€ 2 962 756€ 3 186 616€ 3 335 510€ 2 605 558€