Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 146 270 € 1 184 704 € 1 035 887 € 895 679 € 928 754 € 339 024 € 290 433 € 266 144 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
592 553 € 644 501 € 703 621 € 667 360 € 697 255 € 127 414 € 137 210 € 158 214 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
472 553 € 644 501 € 703 621 € 667 360 € 697 255 € 127 414 € 137 210 € 158 214 €
012
A.II.1
Pozemky
65 450€ 65 450€ 65 450€ 65 450€ 60 000€
013
A.II.2
Stavby
369 026€ 393 909€ 418 516€ 443 900€ 466 450€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
38 077€ 70 688€ 105 201€ 43 556€ 56 351€ 12 960€ 22 756€ 43 760€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
114 454€ 114 454€ 114 454€ 114 454€ 114 454€ 114 454€ 114 454€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
120 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
120 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
551 080 € 537 684 € 328 780 € 225 648 € 227 646 € 210 185 € 152 415 € 106 782 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 933 € 2 751 € 2 750 € 1 813 € 9 803 € 10 232 € 1 457 € 1 453 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 558€ 1 558€ 1 557€ 7 971€ 7 971€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
375€ 1 193€ 1 193€ 1 813€ 1 832€ 2 261€ 1 457€ 1 453€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
252 343 € 269 877 € 200 650 € 76 499 € 84 287 € 119 526 € 76 224 € 54 022 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
136 240 € 48 216 € 62 860 € 43 005 € 44 585 € 87 664 € 45 340 € 29 330 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
136 240€ 48 216€ 62 860€ 43 005€ 44 585€ 87 664€ 45 340€ 29 330€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 999€ 6 859€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
116 103€ 221 661€ 134 791€ 33 494€ 32 843€ 31 862€ 30 884€ 24 692€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
296 804 € 265 056 € 125 380 € 147 336 € 133 556 € 80 427 € 74 734 € 51 307 €
072
B.V.1.
Peniaze
713€ 201€ 457€ 634€ 1 221€ 168€ 46€ 73€
073
B.V.2.
Účty v bankách
296 091€ 264 855€ 124 923€ 146 702€ 132 335€ 80 259€ 74 688€ 51 234€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 637 € 2 519 € 3 486 € 2 671 € 3 853 € 1 425 € 808 € 1 148 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
66€ 214€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 637€ 2 519€ 3 486€ 2 671€ 3 853€ 1 425€ 742€ 934€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 146 270 € 1 184 704 € 1 035 887 € 895 679 € 928 754 € 339 024 € 290 433 € 266 144 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
277 574 € 214 986 € 160 247 € 111 461 € 50 193 € 36 875 € 8 314 € 4 849 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 205 € 32 € 32 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 205€ 32€ 32€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
209 486 € 154 747 € 105 961 € 44 692 € 31 375 € 3 109 € -184 € 608 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
210 277€ 155 538€ 106 752€ 45 483€ 32 166€ 3 900€ 607€ 608€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-791€ -791€ -791€ -791€ -791€ -791€ -791€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
62 588 € 54 739 € 48 786 € 61 269 € 13 318 € 28 561 € 3 466 € -791 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
868 696 € 969 718 € 875 640 € 784 218 € 878 561 € 302 149 € 282 119 € 261 295 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 060 € 1 716 € 1 388 € 1 119 € 966 € 785 € 654 € 5 957 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
5 411 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 411€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 060€ 1 716€ 1 388€ 1 119€ 966€ 785€ 654€ 546€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
864 282 € 966 852 € 872 671 € 782 163 € 876 969 € 301 091 € 281 298 € 254 867 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 269 € 5 400 € 7 700 € -61 250 € 575 164 € 2 300 € 12 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 269€ 5 400€ 7 700€ -61 250€ 575 164€ 2 300€ 12 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
179 220€ 166 220€ 152 720€ 143 220€ 117 220€ 95 220€ 81 720€ 68 520€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 024€ 3 895€ 3 405€ 1 788€ 1 870€ 1 807€ 1 338€ 1 317€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 472€ 2 469€ 2 151€ 1 074€ 1 079€ 1 087€ 828€ 816€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
28 113€ 6 868€ 4 695€ 16 443€ 732€ 19 676€ 4 412€ 3 214€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
642 184€ 782 000€ 702 000€ 680 888€ 180 904€ 181 001€ 181 000€ 181 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 354 € 1 150 € 1 581 € 936 € 626 € 273 € 167 € 471 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 354€ 1 150€ 1 581€ 936€ 626€ 273€ 167€ 471€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé