Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
120 908 € 66 328 € 42 803 € 70 239 € 76 521 € 49 270 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
49 447 € 14 611 € 9 417 € 16 473 € 22 386 € 6 545 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
49 447 € 14 611 € 9 417 € 16 473 € 22 386 € 6 545 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
20 569€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 878€ 14 611€ 9 417€ 16 473€ 22 386€ 6 545€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
71 461 € 51 717 € 33 386 € 53 766 € 54 135 € 42 725 €
015
B.I.
Zásoby
0€ 9 552€ 12 366€ 0€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
15 060 € 13 604 € 14 295 € 27 684 € 26 605 € 27 924 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
13 133€ 9 981€ 11 845€ 27 110€ 26 497€ 27 864€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 829€ 3 600€ 2 290€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
98€ 23€ 160€ 574€ 108€ 60€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
56 401 € 38 113 € 19 091 € 16 530 € 15 164 € 14 801 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
56 401€ 38 113€ 19 091€ 16 530€ 15 164€ 14 801€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
120 908 € 66 328 € 42 803 € 70 239 € 76 521 € 49 270 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
7 132 € 2 726 € 3 686 € -55 493 € -45 857 € -24 108 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
50 056€ 50 056€ 55 700€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-52 329€ -57 014€ -65 864€ -50 857€ -29 108€ -16 540€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
4 405 € 4 684 € 8 850 € -9 636 € -21 749 € -12 568 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
113 776 € 63 602 € 39 117 € 125 732 € 122 378 € 73 378 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
21 566€ 3 113€ 0€ 11 300€ 14 822€ 623€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
86 069 € 51 323 € 39 117 € 114 349 € 106 473 € 70 672 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
58 225€ 43 362€ 26 884€ 54 702€ 85 280€ 50 182€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 285€ 2 375€ 2 212€ 1 245€ 535€ 459€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 209€ 1 022€ 974€ 2 660€ 2 417€ 1 790€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
23 350€ 4 564€ 9 047€ 55 742€ 18 241€ 18 241€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
311€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 830€ 9 166€ 0€ 83€ 1 083€ 2 083€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci