Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
25 633 857 € 22 068 834 € 19 666 102 € 25 419 659 € 23 385 710 € 13 137 886 € 5 664 577 € 2 599 959 € 2 677 714 € 657 300 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 857 302 € 9 856 723 € 10 080 299 € 9 295 034 € 7 427 339 € 6 554 927 € 4 520 256 € 2 483 435 € 2 180 544 € 9 745 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 479 € 3 001 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
2 479€ 3 001€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 220 754 € 7 426 542 € 7 713 539 € 6 935 602 € 4 993 980 € 4 093 834 € 2 339 712 € 302 891 € 0 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
873 176€ 873 176€ 873 176€ 865 856€ 400€ 400€ 400€ 400€ 0€
013
A.II.2
Stavby
659 858€ 704 507€ 575 480€ 605 849€ 621 379€ 644 883€ 131 668€ 135 395€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 650 577€ 3 459 238€ 2 016 979€ 2 432 084€ 2 529 053€ 2 925 762€ 137 294€ 146 607€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
2 029 253€ 1 695 062€ 1 695 062€ 1 695 062€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 890€ 587 359€ 2 545 642€ 2 252 613€ 6 045€ 522 789€ 1 021 945€ 20 489€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
107 200€ 7 200€ 779 200€ 142 041€ 1 048 405€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 634 069 € 2 427 180 € 2 366 760 € 2 359 432 € 2 433 359 € 2 461 093 € 2 180 544 € 2 180 544 € 2 180 544 € 9 745 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
2 624 324€ 2 417 435€ 2 357 015€ 2 349 687€ 2 423 614€ 2 451 348€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
2 170 799€ 2 170 799€ 2 170 799€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
9 745€ 9 745€ 9 745€ 9 745€ 9 745€ 9 745€ 9 745€ 9 745€ 9 745€ 9 745€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
16 747 288 € 12 164 679 € 9 563 890 € 16 102 537 € 15 877 310 € 6 574 439 € 1 143 084 € 115 304 € 497 170 € 647 555 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
8 878 590 € 8 927 871 € 4 808 921 € 11 880 803 € 12 501 248 € 4 060 445 € 65 477 € 0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
8 748 252€ 8 525 614€ 4 477 285€ 11 529 500€ 12 350 167€ 3 916 604€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
92 063€ 372 919€ 306 272€ 351 303€ 151 081€ 143 841€ 17 740€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
47 737€ 0€
039
B.I.5
Tovar
38 275€ 29 338€ 25 364€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 862 793 € 3 233 757 € 4 754 078 € 4 219 468 € 3 372 183 € 2 366 905 € 1 012 384 € 80 960 € 187 452 € 71 545 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 393 409 € 1 921 388 € 3 584 761 € 3 064 660 € 2 301 111 € 216 065 € 728 159 € 551 € 61 000 € 0 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
29 551€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
100 377€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 393 409€ 1 921 388€ 3 584 761€ 3 064 660€ 2 301 111€ 86 137€ 728 159€ 551€ 61 000€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
91 584€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
41 000€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 223 807€ 700 740€ 543 907€ 366 120€ 305 276€ 305 208€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
112 873€ 402 993€ 405 961€ 728 280€ 687 696€ 1 691 837€ 21 014€ 34 357€ 452€ 71 545€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 132 704€ 208 636€ 219 449€ 60 408€ 78 100€ 21 211€ 263 211€ 46 052€ 126 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 905 € 3 051 € 891 € 2 266 € 3 879 € 147 089 € 65 223 € 34 344 € 309 718 € 576 010 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 905€ 3 051€ 891€ 2 266€ 3 879€ 15 774€ 25 226€ 17 532€ 6 888€ 3 979€
073
B.V.2.
Účty v bankách
131 315€ 39 997€ 16 812€ 302 830€ 572 031€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
29 267 € 47 432 € 21 913 € 22 088 € 81 061 € 8 520 € 1 237 € 1 220 € 0 € 0 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
804€ 804€ 425€ 126€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28 463€ 28 761€ 21 488€ 22 088€ 11 517€ 8 520€ 1 237€ 1 220€ 0€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
17 867€ 69 418€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
25 633 857 € 22 068 834 € 19 666 102 € 25 419 659 € 23 385 710 € 13 137 886 € 5 664 577 € 2 599 959 € 2 677 714 € 657 300 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 184 235 € 2 838 873 € 2 648 382 € 2 524 192 € 2 458 662 € 1 378 710 € 1 096 201 € 762 249 € 551 512 € 210 189 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
973 707€ 973 707€ 973 707€ 973 707€ 973 707€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 4 194 € 4 194 € 4 194 € 4 194 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 4 194€ 4 194€ 4 194€ 4 194€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
358 285 € 194 842 € 147 111 € 141 322 € 199 724 € 221 633 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
358 285€ 194 842€ 147 111€ 141 322€ 199 724€ 221 633€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 615 322 € 1 472 564 € 1 354 163 € 1 230 231 € 1 101 076 € 1 041 200 € 708 055 € 497 318 € 155 996 € 79 457 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 615 322€ 1 472 564€ 1 354 163€ 1 230 231€ 1 101 076€ 1 041 200€ 708 055€ 497 318€ 155 996€ 79 457€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
181 921 € 142 760 € 118 401 € 123 932 € 129 155 € 60 877 € 333 952 € 210 737 € 341 322 € 76 538 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
22 297 008 € 17 910 788 € 15 519 409 € 21 582 638 € 19 434 402 € 10 090 248 € 4 568 376 € 1 837 710 € 2 126 202 € 447 111 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
246 262 € 215 174 € 86 008 € 80 463 € 112 588 € 53 447 € 0 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
86 090€ 121 927€ 26 522€ 45 867€ 64 755€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 403€ 1 008€ 926€ 949€ 995€ 95€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
158 769€ 92 239€ 58 560€ 33 647€ 46 838€ 53 352€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
251 438€ 332 306€ 832 825€ 1 351 573€ 1 870 321€ 2 165 751€ 1 257 817€ 1 476 565€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
10 464 830 € 8 091 918 € 9 135 509 € 11 350 751 € 8 576 934 € 4 758 477 € 2 162 585 € 361 034 € 430 758 € 447 111 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 292 270 € 5 683 992 € 2 936 000 € 3 472 396 € 4 671 975 € 4 305 984 € 1 973 456 € 334 278 € 420 983 € 437 031 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
15 711€ 776 253€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
9 671€ 136 977€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 292 270€ 5 683 992€ 2 936 000€ 3 456 685€ 4 662 304€ 3 392 754€ 1 973 456€ 334 278€ 420 983€ 437 031€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
289 093€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
17 277€ 12 014€ 26 313€ 8 461€ 9 961€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
18 444€ 19 335€ 16 888€ 13 390€ 6 903€ 1 338€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 696€ 12 360€ 10 932€ 8 674€ 4 415€ 847€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
39 654€ 123 651€ 118 806€ 29 667€ 16 635€ 8 867€ 2 115€ 204€ 261€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 102 766€ 2 252 580€ 6 052 883€ 7 826 624€ 3 877 006€ 135 071€ 175 000€ 239€ 1 053€ 119€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
28 502 € 30 440 € 21 941 € 16 939 € 8 581 € 1 985 € 0 € 0 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
26 002€ 27 940€ 20 066€ 15 064€ 5 581€ 985€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 500€ 2 500€ 1 875€ 1 875€ 3 000€ 1 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
11 305 976€ 9 573 256€ 5 943 645€ 9 301 660€ 9 384 726€ 3 406 018€ 240 040€ 218 859€ 218 879€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
152 614 € 1 319 173 € 1 498 311 € 1 312 829 € 1 492 646 € 1 668 928 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 149 104€ 1 319 173€ 1 133 012€ 1 312 829€ 682 812€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
152 614€ 170 069€ 179 138€ 179 817€ 179 817€ 986 116€