Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GS Europe, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 565 929 € 1 976 341 € 1 425 416 € 1 637 979 € 1 054 553 € 814 667 € 473 065 € 539 533 € 446 021 € 1 020 116 € 995 952 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 548 € 6 612 € 7 837 € 1 890 € 2 076 € 3 765 € 7 353 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 198 € 5 082 € 6 127 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 198€ 5 082€ 6 127€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 350 € 1 530 € 1 710 € 1 890 € 2 076 € 3 765 € 7 353 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 350€ 1 530€ 1 710€ 1 890€ 2 076€ 3 765€ 7 353€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 559 236 € 1 968 501 € 1 416 626 € 1 635 908 € 1 052 471 € 814 667 € 473 065 € 539 533 € 445 553 € 1 015 678 € 976 961 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 210 917 € 1 473 602 € 1 047 853 € 1 573 167 € 872 494 € 753 336 € 377 502 € 383 442 € 388 658 € 1 009 187 € 929 604 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 196 357 € 1 454 751 € 1 025 084 € 1 476 362 € 788 587 € 687 656 € 283 365 € 295 276 € 306 931 € 869 180 € 704 879 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 196 357€ 1 454 751€ 1 025 084€ 1 476 362€ 788 587€ 687 656€ 283 365€ 295 276€ 306 931€ 869 180€ 704 879€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
66 895€ 69 527€ 61 413€ 59 374€ 65 298€ 63 743€ 57 138€ 218 691€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 311€ 18 515€ 22 769€ 29 910€ 14 380€ 4 267€ 34 763€ 22 868€ 17 984€ 73 885€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
249€ 336€ 8 984€ 6 034€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
346 819 € 493 399 € 367 273 € 61 241 € 178 477 € 59 831 € 95 563 € 156 091 € 56 895 € 6 491 € 47 357 €
072
B.V.1.
Peniaze
356€ 418€ 3 717€ 254€ 314€ 1 730€ 1 413€ 1 306€ 3 497€ 4 593€ 446€
073
B.V.2.
Účty v bankách
346 463€ 492 981€ 363 556€ 60 987€ 178 163€ 58 101€ 94 150€ 154 785€ 53 398€ 1 898€ 46 911€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 145 € 1 228 € 953 € 181 € 6 € 468 € 673 € 11 638 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 145€ 1 228€ 953€ 6€ 6€ 357€ 595€ 11 638€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
175€ 111€ 78€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 565 929 € 1 976 341 € 1 425 416 € 1 637 979 € 1 054 553 € 814 667 € 473 065 € 539 533 € 446 021 € 1 020 116 € 995 952 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
518 308 € 356 869 € 262 306 € 186 885 € 88 725 € -106 402 € -188 402 € -337 688 € -238 630 € -93 480 € 201 024 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 000 € 15 000 € 15 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 000€ 15 000€ 15 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
227 108€ 227 108€ 227 108€ 227 108€ 227 108€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
111 011 € 16 448 € -48 973 € -147 133 € -115 153 € -197 152 € -346 438 € -247 380 € -102 230 € 11 284 € 11 284 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
500 713€ 406 150€ 340 729€ 242 569€ 242 569€ 160 570€ 11 284€ 11 284€ 11 284€ 11 284€ 11 284€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-389 702€ -389 702€ -389 702€ -389 702€ -357 722€ -357 722€ -357 722€ -258 664€ -113 514€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
161 439 € 94 563 € 65 421 € 98 160 € -31 980 € 82 000 € 149 286 € -99 058 € -145 150 € -113 514 € 180 990 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 047 621 € 1 619 472 € 1 163 110 € 1 451 094 € 965 828 € 921 069 € 661 467 € 877 221 € 684 651 € 1 113 596 € 779 093 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
248 € 158 € 497 € 772 € 1 056 € 1 047 € 1 029 € 958 € 906 € 794 € 368 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
248€ 158€ 497€ 772€ 1 056€ 1 047€ 1 029€ 958€ 906€ 794€ 368€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 038 373 € 1 610 314 € 1 155 347 € 1 440 955 € 958 722 € 913 972 € 651 488 € 870 413 € 677 068 € 1 103 097 € 768 574 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 033 911 € 1 602 052 € 1 105 955 € 1 380 781 € 781 724 € 500 198 € 287 059 € 476 776 € 381 827 € 876 614 € 591 315 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
358 219€ 62 220€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 033 911€ 1 602 052€ 1 105 955€ 1 380 781€ 781 724€ 500 198€ 287 059€ 476 776€ 381 827€ 518 395€ 529 095€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
16 971€ 56 411€ 172 887€ 401 067€ 362 390€ 390 757€ 295 224€ 226 305€ 105 365€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 763€ 4 111€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 082€ 8€ 19€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 462€ 8 262€ 31 339€ 12 707€ 2 039€ 2 880€ 9€ 159€ 26 204€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
45 690€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 000 € 9 000 € 7 266 € 9 367 € 6 050 € 6 050 € 8 950 € 5 850 € 6 677 € 9 705 € 10 151 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
216€ 3 094€ 8 588€ 9 189€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
9 000€ 9 000€ 7 050€ 6 273€ 6 050€ 6 050€ 8 950€ 5 850€ 6 677€ 1 117€ 962€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
15 835 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 835€