Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GS Europe, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
16 517 614€ 17 269 262€ 13 723 716€ 8 985 868€ 7 664 756€ 7 093 213€ 5 504 895€ 5 206 156€ 3 809 731€ 5 257 934€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
16 625 123 € 17 304 934 € 13 725 210 € 8 987 736 € 7 666 476 € 7 093 571 € 5 511 963 € 5 212 476 € 3 823 982 € 5 258 440 € 4 400 217 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
15 277 049€ 15 109 951€ 11 910 245€ 8 234 811€ 7 003 533€ 6 402 913€ 5 039 529€ 4 653 791€ 3 374 990€ 4 637 781€ 3 659 078€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 239 925€ 2 107 677€ 1 811 738€ 751 057€ 661 223€ 690 300€ 465 366€ 552 365€ 434 741€ 620 153€ 740 112€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
183€ 6 050€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
108 149€ 87 306€ 3 227€ 1 868€ 1 720€ 175€ 7 068€ 6 320€ 8 201€ 506€ 1 027€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
16 408 856 € 17 115 084 € 13 569 710 € 8 841 205 € 7 573 911 € 6 878 816 € 5 364 247 € 5 207 476 € 3 885 821 € 5 325 924 € 4 146 609 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 272 977€ 14 321 705€ 11 033 101€ 7 770 429€ 6 676 787€ 6 057 988€ 4 767 288€ 4 420 164€ 3 161 972€ 4 405 980€ 3 476 295€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 076€ 1 841€ 2 096€ 494€ 3 464€ 1 158€ 633€ 754€ 1 546€ 9 164€ 12 004€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 857 655€ 2 439 884€ 2 225 206€ 880 395€ 838 149€ 772 486€ 533 456€ 605 631€ 584 576€ 791 168€ 548 425€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
222 078 € 187 183 € 172 574 € 142 865 € 46 913 € 47 067 € 41 547 € 31 465 € 66 372 € 109 243 € 57 820 €
16
E.1.
Mzdové náklady
167 139€ 138 322€ 127 280€ 105 243€ 34 136€ 34 288€ 30 233€ 22 223€ 42 635€ 78 806€ 41 175€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
52 545€ 46 912€ 43 610€ 35 917€ 12 016€ 12 069€ 10 641€ 8 628€ 14 622€ 28 166€ 15 270€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 394€ 1 949€ 1 684€ 1 705€ 761€ 710€ 673€ 614€ 9 115€ 2 271€ 1 375€
20
F.
Dane a poplatky
88€ 2€ 12€ 131€ 9€ 192€ 961€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 064€ 1 225€ 2 876€ 186€ 96€ 3 588€ 3 588€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 064€ 1 225€ 2 876€ 186€ 96€ 3 588€ 3 588€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 765€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26 509€ 36 035€ 62 929€ 45 248€ -3 433€ -138 455€ 102 804€ 39 644€ 31 308€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 409€ 127 211€ 70 926€ 1 588€ 11 935€ 105€ 159 778€ 46 527€ 27 937€ 6 589€ 16 208€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
216 267 € 189 850 € 155 500 € 146 531 € 92 565 € 214 755 € 147 716 € 5 000 € -61 839 € -67 484 € 253 608 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
383 266 € 454 198 € 461 580 € 334 550 € 146 356 € 261 581 € 203 518 € 179 607 € 61 637 € 51 622 € 362 466 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
168 902 € 288 878 € 99 177 € 110 633 € 24 671 € 2 593 € 64 755 € 1 775 € 19 788 € 6 396 € 9 237 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 699 € 7 269 € 5 € 1 858 € 4 € 3 557 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 699€ 7 269€ 5€ 1 858€ 4€ 3 557€
42
XII.
Kurzové zisky
168 902€ 288 878€ 99 177€ 108 934€ 17 402€ 2 593€ 64 755€ 1 770€ 17 930€ 6 392€ 5 680€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
179 117 € 344 003 € 148 919 € 137 803 € 127 618 € 105 694 € 55 210 € 102 952 € 100 218 € 49 545 € 14 272 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 308 € 9 177 € 14 393 € 21 227 € 53 866 € 54 447 € 43 428 € 44 719 € 79 723 € 7 320 € 3 355 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 308€ 9 177€ 14 393€ 21 227€ 53 866€ 54 447€ 43 428€ 44 719€ 79 723€ 7 320€ 3 355€
52
O.
Kurzové straty
157 842€ 313 869€ 116 032€ 105 158€ 65 281€ 43 397€ 7 023€ 53 763€ 14 562€ 37 710€ 4 547€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 967€ 20 957€ 18 494€ 11 418€ 8 471€ 7 850€ 4 759€ 4 470€ 5 933€ 4 515€ 6 370€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 215 € -55 125 € -49 742 € -27 170 € -102 947 € -103 101 € 9 545 € -101 177 € -80 430 € -43 149 € -5 035 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
206 052 € 134 725 € 105 758 € 119 361 € -10 382 € 111 654 € 157 261 € -96 177 € -142 269 € -110 633 € 248 573 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
44 613 € 40 162 € 40 337 € 21 201 € 21 598 € 29 654 € 7 975 € 2 881 € 2 881 € 2 881 € 67 583 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
44 613€ 40 162€ 40 337€ 21 201€ 21 598€ 29 654€ 7 975€ 2 881€ 2 881€ 2 881€ 67 583€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
161 439 € 94 563 € 65 421 € 98 160 € -31 980 € 82 000 € 149 286 € -99 058 € -145 150 € -113 514 € 180 990 €