Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
-
-
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 500€ 2 291€ 1 889€ 6 558€ 27 860€ 48 002€ 52 373€ 39 578€ 34 582€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 500 € 2 291 € 7 400 € 8 544 € 27 860 € 48 002 € 52 373 € 39 578 € 34 582 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 500€ 2 291€ 1 755€ 6 558€ 27 860€ 48 002€ 52 368€ 39 578€ 34 582€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
134€ 5€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 511€ 1 986€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
26 936 € 25 821 € 31 713 € 39 675 € 78 532 € 77 783 € 87 693 € 86 132 € 87 256 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
5 102€ 4 961€ 8 952€ 17 542€ 52 579€ 44 072€ 50 006€ 45 964€ 57 518€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
9 432€ 8 124€ 8 781€ 9 959€ 12 486€ 20 940€ 22 670€ 26 737€ 20 385€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
11 407 € 10 527 € 10 134 € 9 452 € 8 364 € 6 201 € 6 204 € 5 737 € 6 076 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 400€ 7 752€ 7 476€ 6 960€ 5 760€ 4 785€ 4 860€ 4 560€ 4 474€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 957€ 2 728€ 2 613€ 2 450€ 2 569€ 1 387€ 1 315€ 1 150€ 1 575€
19
E.4.
Sociálne náklady
50€ 47€ 45€ 42€ 35€ 29€ 29€ 27€ 27€
20
F.
Dane a poplatky
180€ 148€ 182€ 203€ 128€ 5€ 1 639€ 1 042€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
806€ 3 276€ 4 365€ 3 353€ 2 228€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
806€ 3 276€ 4 365€ 3 353€ 2 228€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
815€ 2 061€ 3 664€ 2 519€ 4 297€ 3 166€ 4 443€ 2 702€ 7€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-25 436 € -23 530 € -24 313 € -31 131 € -50 672 € -29 781 € -35 320 € -46 554 € -52 674 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-13 034 € -10 794 € -15 844 € -20 943 € -37 205 € -17 010 € -20 303 € -33 123 € -43 321 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
170 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
170€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
354 € 396 € 568 € 715 € 652 € 2 016 € 1 589 € 1 109 € 1 667 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
44 € 488 € 443 € 338 € 1 081 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
443€ 338€ 1 081€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
44€ 488€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
354€ 396€ 568€ 715€ 608€ 1 528€ 1 146€ 771€ 586€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-354 € -396 € -568 € -715 € -652 € -2 016 € -1 589 € -1 109 € -1 497 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-25 790 € -23 926 € -24 881 € -31 846 € -51 324 € -31 797 € -36 909 € -47 663 € -54 171 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-25 790 € -23 926 € -24 881 € -31 846 € -51 324 € -31 797 € -37 869 € -48 623 € -55 131 €