Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Railway Casted Components a. s. v konkurze

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 630 289€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 257 470 € 789 773 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
720 699€ 11 452€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 102€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 253 657€ 539 075€
07
V.
Aktivácia
653 831€ 180 558€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
49 555€ 56 277€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 577 626€ 2 411€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
14 877 589 € 7 629 860 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 289 548€ 2 699 477€
13
C.
Opravné položky k zásobám
281 176€
14
D.
Služby
1 196 644€ 1 294 004€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 642 445 € 2 452 428 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 230 608€ 1 675 548€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 141 688€ 588 176€
19
E.4.
Sociálne náklady
270 149€ 188 704€
20
F.
Dane a poplatky
22 500€ 25 604€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 809 557€ 1 138 394€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 398 325€ 1 138 394€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
411 232€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
46 905€ 2 153€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
114€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 588 700€ 17 800€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-9 620 119 € -6 840 087 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-3 137 079 € -3 262 396 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 018 € 216 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
7 726€ 210€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
288€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
573 777 € 510 804 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
548 980 € 472 802 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
139 413€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
409 567€ 472 802€
52
O.
Kurzové straty
14 580€ 1 896€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 217€ 36 106€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-565 759 € -510 588 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-10 185 878 € -7 350 675 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € -17 418 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 11€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-17 429€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-10 188 758 € -7 333 257 €