Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Att investments SK, SE

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 729 868 € 1 009 453 € 634 334 € 327 662 € 199 428 € 174 820 € 143 453 € 124 239 € 120 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
147 039 € 156 465 € 140 365 € 131 951 € 126 368 € 120 000 € 120 000 € 120 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 194 € 2 194 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 194€ 2 194€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
24 845 € 34 271 € 20 365 € 11 951 € 6 368 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 845€ 34 271€ 20 365€ 11 951€ 6 368€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
120 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 575 400 € 845 559 € 486 540 € 188 282 € 71 389 € 53 149 € 22 277 € 4 239 € 120 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 257 496 € 591 056 € 306 524 € 104 011 € 18 839 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 257 496€ 591 056€ 306 524€ 104 011€ 18 839€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 219 257 € 189 053 € 105 816 € 61 462 € 48 305 € 36 246 € 1 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 200 205 € 182 518 € 99 415 € 53 472 € 41 526 € 36 016 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 200 205€ 182 518€ 99 415€ 53 472€ 41 526€ 36 016€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
229€ 535€ 401€ 1 990€ 779€ 230€ 1€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
18 823€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
98 647 € 65 450 € 74 200 € 22 809 € 4 245 € 16 903 € 22 276 € 4 239 € 120 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
18 260€ 14 610€ 16 776€ 1 964€ 1 537€ 41€ 628€ 4 115€ 120 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
80 387€ 50 840€ 57 424€ 20 845€ 2 708€ 16 862€ 21 648€ 124€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 429 € 7 429 € 7 429 € 7 429 € 1 671 € 1 671 € 1 176 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 429€ 7 429€ 7 429€ 7 429€ 1 671€ 1 671€ 1 176€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 729 868 € 1 009 453 € 634 334 € 327 662 € 199 428 € 174 820 € 143 453 € 124 239 € 120 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
394 950 € 137 664 € 75 989 € 73 272 € 126 765 € 112 094 € 61 949 € 124 259 € 120 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 259 € 4 259 € 4 259 € 4 259 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 259€ 4 259€ 4 259€ 4 259€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
17 664 € -44 011 € -50 987 € 2 507 € -12 164 € -62 310 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
133 468€ 71 793€ 64 817€ 64 817€ 50 146€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-115 804€ -115 804€ -115 804€ -62 310€ -62 310€ -62 310€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
257 286 € 61 675 € 6 976 € -53 494 € 14 670 € 50 145 € -62 310 € 4 259 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 334 918 € 871 789 € 558 345 € 254 390 € 72 663 € 62 726 € 81 504 € -20 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 468 € 1 046 € 702 € 231 € 43 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 468€ 1 046€ 702€ 231€ 43€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 328 959 € 866 252 € 553 272 € 252 416 € 72 057 € 61 766 € 81 504 € -20 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 192 282 € 780 957 € 361 770 € 224 544 € 63 178 € 43 869 € 74 281 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
63 178€ 43 869€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 192 282€ 780 957€ 361 770€ 224 544€ 74 281€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
25 838€ 25 838€ 150 837€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
26 067€ 26 067€ 26 067€ 5 667€ 3 267€ 3 267€ 2 720€ -1 230€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 104€ 5 638€ 4 198€ 4 609€ 1 085€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 431€ 3 792€ 2 958€ 3 030€ 707€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
68 672€ 19 888€ 3 173€ 666€ 119€ 10 929€ 2 880€ 1 210€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 565€ 4 072€ 4 269€ 13 900€ 3 701€ 3 701€ 1 623€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 491 € 4 491 € 4 371 € 1 743 € 563 € 960 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 491€ 4 491€ 4 371€ 1 743€ 563€ 960€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé