Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dedoles, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
27 822 231 € 37 074 559 € 20 473 757 € 5 157 936 € 1 661 136 € 1 330 951 € 872 042 € 394 297 € 169 854 € 74 368 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 951 316 € 7 400 059 € 2 556 795 € 386 694 € 45 732 € 140 812 € 42 573 € 17 992 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 891 352 € 3 697 539 € 405 858 € 144 801 € 12 610 € 104 042 € 25 945 € 13 561 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
990 679€ 1 795 667€ 79 628€ 108 586€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
214 016€ 313 060€ 53 388€ 2 859€ 2 180€ 86 248€ 2 180€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
283 364€ 450 560€ 103 732€ 3 065€ 10 430€ 12 794€ 23 765€ 13 561€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
403 293€ 1 138 252€ 169 110€ 30 291€ 5 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 059 964 € 3 246 679 € 653 424 € 241 893 € 33 122 € 36 770 € 16 628 € 4 431 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
256 895€ 443 956€ 29 710€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 599 276€ 2 627 546€ 585 697€ 241 893€ 33 122€ 36 770€ 16 628€ 4 431€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
79 423€ 44 218€ 2 300€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
124 370€ 130 959€ 35 717€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
455 841 € 1 497 513 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
455 841€ 1 497 513€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
23 423 573 € 29 003 063 € 17 748 629 € 4 755 611 € 1 570 791 € 1 184 217 € 825 967 € 376 098 € 169 854 € 73 965 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 466 383 € 18 055 217 € 6 164 473 € 2 013 400 € 693 755 € 419 708 € 206 364 € 85 929 € 21 778 € 21 158 €
035
B.I.1
Materiál
339 389€ 395 388€ 8 309€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
8 720 250€ 16 437 093€ 4 260 546€ 1 727 205€ 693 755€ 419 708€ 206 364€ 76 542€ 21 653€ 20 246€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 406 744€ 1 222 736€ 1 895 618€ 286 195€ 9 387€ 125€ 912€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
320 715 € 493 619 € 307 878 € 18 184 € 9 521 € 80 € 2 343 € 1 229 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
319 327 € 289 337 € 82 246 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
319 327€ 289 337€ 82 246€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
80€ 2 343€ 1 229€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 388€ 1 027€ 1 380€ 32€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
203 255€ 224 252€ 18 152€ 9 521€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 163 867 € 3 927 412 € 3 187 853 € 563 100 € 346 051 € 237 569 € 113 706 € 93 739 € 59 028 € 23 731 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 853 599 € 2 425 332 € 2 877 253 € 433 298 € 326 261 € 237 569 € 113 706 € 93 221 € 59 028 € 19 235 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
827 286€ 11 812€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 853 599€ 1 598 046€ 2 865 441€ 433 298€ 326 261€ 237 569€ 113 706€ 93 221€ 59 028€ 19 235€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
36 818€ 290 975€ 11 485€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
237 302€ 382 115€ 45 477€ 5 337€ 14 812€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
689 008€ 4 496€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
36 148€ 139 982€ 253 638€ 124 465€ 4 978€ 518€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
8 472 608 € 6 526 815 € 8 088 425 € 2 160 927 € 521 464 € 526 940 € 505 817 € 194 087 € 89 048 € 27 847 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 251€ 19 835€ 1 297€ 4 746€ 60 044€ 54 959€ 56 159€ 36 431€ 58 096€ 5 282€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 464 357€ 6 506 980€ 8 087 128€ 2 156 181€ 461 420€ 471 981€ 449 658€ 157 656€ 30 952€ 22 565€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
447 342 € 671 437 € 168 333 € 15 631 € 44 613 € 5 922 € 3 502 € 207 € 403 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
447 342€ 550 200€ 168 333€ 15 631€ 44 613€ 5 922€ 3 502€ 207€ 403€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
121 237€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
27 822 231 € 37 074 559 € 20 473 757 € 5 157 936 € 1 661 136 € 1 330 951 € 872 042 € 394 297 € 169 854 € 74 368 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-10 865 416 € 2 879 300 € 4 895 039 € 1 064 731 € 137 649 € 185 410 € 123 610 € 79 310 € 25 386 € 18 913 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
375 500€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
6 387 € 896 059 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
6 387€ 896 059€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-827 637 € 3 973 780 € 573 283 € 110 148 € 90 342 € 133 390 € 73 810 € 19 887 € 13 413 € 12 105 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 787 412€ 3 973 780€ 573 283€ 110 148€ 90 342€ 133 390€ 73 810€ 19 887€ 13 413€ 12 105€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 615 049€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-10 043 279 € -1 106 367 € 3 420 197 € 573 583 € 41 807 € 46 520 € 44 300 € 53 923 € 6 473 € 1 308 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
38 405 954 € 33 791 616 € 15 266 359 € 4 075 321 € 1 436 620 € 1 145 541 € 748 432 € 314 987 € 144 468 € 55 455 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
642 693 € 670 789 € 381 866 € 89 346 € 3 239 € 5 743 € 17 354 € 10 283 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
111 231 € 4 231 € 16 741 € 10 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
111 231€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 231€ 16 741€ 10 000€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
10 627€ 30 180€ 218 243€ 21 048€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
60 742€ 5 999€ 10 483€ 3 392€ 2 058€ 1 512€ 613€ 283€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
571 324€ 634 610€ 41 909€ 64 906€ 1 181€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
7 139€ 49 040€ 71 895€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
27 611 944 € 28 813 595 € 11 953 379 € 3 110 249 € 1 284 707 € 925 476 € 678 272 € 205 827 € 92 613 € 41 950 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
19 510 524 € 22 338 494 € 9 069 417 € 2 411 991 € 874 549 € 642 113 € 408 155 € 115 198 € 66 451 € 32 649 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
18 360€ 124 786€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
559 368€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
19 492 164€ 22 213 708€ 8 510 049€ 2 411 991€ 874 549€ 642 113€ 408 155€ 115 198€ 66 451€ 32 649€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
618 768€ 594 629€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 194€ 161€ 31€ 517€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
296 950€ 737 997€ 306 306€ 73 945€ 37 833€ 23 661€ 20 244€ 6 885€ 859€ 155€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
829 417€ 493 348€ 199 298€ 47 331€ 38 101€ 13 650€ 11 200€ 4 143€ 532€ 4€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 777 789€ 4 232 252€ 2 281 023€ 520 049€ 326 266€ 242 980€ 235 659€ 77 833€ 24 771€ 8 355€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
571 302€ 416 875€ 97 335€ 56 772€ 7 958€ 3 072€ 2 983€ 1 768€ 270€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 075 364 € 714 702 € 745 806 € 93 729 € 22 680 € 4 019 € 3 614 € 1 268 € 30 € 2 500 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
153 119€ 330 727€ 108 103€ 30 501€ 6 969€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
922 245€ 383 975€ 637 703€ 63 228€ 15 711€ 4 019€ 3 614€ 1 268€ 30€ 2 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 537 010€ 1 352 837€ 39 015€ 564 497€ 125 994€ 203 164€ 152€ 25 714€ 25€ 5€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
4 538 943€ 2 239 693€ 2 146 293€ 217 500€ 51 800€ 11 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
281 693 € 403 643 € 312 359 € 17 884 € 86 867 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
281 693€ 403 643€ 312 359€ 17 884€ 86 867€