Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

4 P - Consulting s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2022
30.09.2023
01.10.2021
30.09.2022
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
158 321 € 136 904 € 113 134 € 112 767 € 94 340 € 127 745 € 129 939 € 193 222 € 146 046 € 93 882 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
116 879 € 81 611 € 47 264 € 4 522 € 6 997 € 38 129 € 68 930 € 97 867 € 62 567 € 19 476 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
116 879 € 81 611 € 47 264 € 4 522 € 6 997 € 38 129 € 68 930 € 97 867 € 62 567 € 19 476 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
116 879€ 81 611€ 47 264€ 4 522€ 6 997€ 38 129€ 68 930€ 97 867€ 62 567€ 19 476€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
41 442 € 55 293 € 65 870 € 108 245 € 87 343 € 89 616 € 61 009 € 95 355 € 83 479 € 74 406 €
015
B.I.
Zásoby
62€ 10€ 538€ 569€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
26 444 € 21 787 € 26 096 € 18 083 € 39 329 € 38 922 € 48 104 € 63 794 € 27 906 € 59 906 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
10 128€ 10 399€ 16 431€ 15 787€ 38 834€ 38 393€ 42 904€ 59 720€ 19 918€ 53 346€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
12 110€ 7 744€ 5 722€ 3 326€ 2 417€ 4 654€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 206€ 3 644€ 3 943€ 2 296€ 495€ 529€ 1 874€ 4 074€ 5 571€ 1 906€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
14 998 € 33 506 € 39 774 € 90 162 € 47 952 € 50 694 € 12 905 € 31 551 € 55 035 € 13 931 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
14 998€ 33 506€ 39 774€ 90 162€ 47 952€ 50 694€ 12 905€ 31 551€ 55 035€ 13 931€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
158 321 € 136 904 € 113 134 € 112 767 € 94 340 € 127 745 € 129 939 € 193 222 € 146 046 € 93 882 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
77 858 € 73 771 € 68 689 € 91 381 € 69 009 € 88 456 € 82 161 € 66 421 € 51 181 € 51 815 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 3 500€ 3 500€ 3 500€ 3 500€ 3 500€ 2 770€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
54 293€ 36 306€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
18 065 € 31 965 € 63 189 € 85 881 € 60 509 € 49 956 € 43 661 € 27 921 € 12 681 € 14 045 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
80 463 € 63 133 € 44 445 € 21 386 € 25 331 € 39 289 € 47 778 € 126 801 € 94 865 € 42 067 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
3 714€ 3 342€ 3 122€ 2 898€ 1 571€ 932€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
3 738€ 3 597€ 2 493€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
55 045€ 34 780€ 24 803€ 40 467€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
7 728 € 4 422 € 4 872 € 17 685 € 20 646 € 32 508 € 26 028 € 69 327 € 31 425 € 33 669 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 683€ 2 300€ 1 187€ 4 683€ 9 282€ 22 965€ 6 609€ 11 910€ 9 586€ 17 806€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
119€ 119€ 1 410€ 5 095€ 3 912€ 3 887€ 12 438€ 14 485€ 15 573€ 8 941€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
16€ 1 210€ 2 275€ 7 877€ 7 452€ 5 656€ 6 981€ 17 932€ 5 976€ 6 649€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
4 910€ 793€ 30€ 25 000€ 290€ 273€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
31€ 234€ 687€ 2 792€ 8 945€ 28 357€ 20 004€ 6 255€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
72 704€ -72€ 845€ 104€ 656€ 867€ 9 907€ 1 821€ 1 398€ 1 211€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci