Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
4 208 506 € 1 733 312 € 687 243 € 32 911 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
507 433 € 343 152 € 267 651 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
393 533 € 343 152 € 267 651 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
393 533€ 343 152€ 267 651€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
113 900 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
113 900€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
3 701 073 € 1 390 160 € 419 592 € 32 911 €
015
B.I.
Zásoby
1 546 899€ 356 756€ 911€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 813 029 € 921 204 € 320 518 € 30 655 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 500 307€ 679 295€ 111 567€ 4 258€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 719€ 1 687€ 64 090€ 437€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
311 003€ 240 222€ 144 861€ 25 960€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
341 145 € 112 200 € 98 163 € 2 256 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
341 145€ 112 200€ 98 163€ 2 256€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
4 208 506 € 1 733 312 € 687 243 € 32 911 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-47 581 € -65 527 € -92 650 € 5 669 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-70 527€ -97 650€ 669€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
17 946 € 27 123 € -98 319 € 669 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
4 256 087 € 1 798 839 € 779 893 € 27 242 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 319 614€ 538 348€ 474 916€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 493 360 € 928 589 € 214 977 € 27 242 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
306 259€ 259 185€ 212 660€ 8 178€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 903€ 7 290€ 1 357€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 080€ 14 639€ 960€ 200€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 178 118€ 647 475€ 18 864€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
443 113€ 331 902€ 90 000€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci