Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. plynárenská group s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.02.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
261 442 € 317 202 € 566 819 € 850 991 € 1 295 526 € 1 428 722 € 540 857 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 026 € 38 350 € 160 367 € 460 687 € 749 453 € 1 016 160 € 408 064 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 026 € 38 350 € 160 367 € 460 687 € 749 453 € 1 016 160 € 408 064 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
-9 077€ 24 247€ 146 264€ 432 484€ 707 149€ 967 186€ 357 874€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
14 103€ 14 103€ 14 103€ 28 203€ 36 730€ 48 974€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 574€ 50 190€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
180 816 € 203 252 € 323 323 € 386 395 € 539 897 € 406 549 € 131 987 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 430 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 430€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
177 203 € 181 702 € 272 987 € 350 035 € 538 600 € 397 448 € 130 950 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
96 752 € 76 568 € 192 536 € 269 969 € 533 604 € 385 803 € 123 578 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
96 752€ 76 568€ 192 536€ 269 969€ 533 604€ 385 803€ 123 578€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
76 553€ 76 553€ 76 553€ 76 553€ 4 185€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 986€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 898€ 28 581€ 3 898€ 3 513€ 4 996€ 7 460€ 4 386€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 613 € 21 550 € 50 336 € 36 360 € 1 297 € 4 671 € 1 037 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 463€ 20 524€ 48 492€ 79€ 622€ 1 781€ 18€
073
B.V.2.
Účty v bankách
150€ 1 026€ 1 844€ 36 281€ 675€ 2 890€ 1 019€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
75 600 € 75 600 € 83 129 € 3 909 € 6 176 € 6 013 € 806 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
75 600€ 75 600€ 83 129€ 3 909€ 6 176€ 6 013€ 806€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
261 442 € 317 202 € 566 819 € 850 991 € 1 295 526 € 1 428 722 € 540 857 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-480 304 € -526 850 € -441 727 € -547 576 € -310 728 € -159 441 € 10 697 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
112 000€ 112 000€ 112 000€ 112 000€ 112 000€ 78 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-644 349 € -559 228 € -665 076 € -428 228 € -245 821 € 10 228 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
116 076€ 116 076€ 10 228€ 10 228€ 10 228€ 10 228€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-760 425€ -675 304€ -675 304€ -438 456€ -256 049€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
46 545 € -85 122 € 105 849 € -236 848 € -182 407 € -253 169 € 5 197 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
741 746 € 844 052 € 1 008 546 € 1 398 567 € 1 606 254 € 1 588 163 € 530 160 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
11 076 € 12 771 € 12 799 € 288 128 € 544 317 € 639 407 € 7 699 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
7 804€ 5 288€ 2 664€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
908€ 908€ 908€ 889€ 992€ 131€ 5€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
10 168€ 11 863€ 11 891€ 279 435€ 543 325€ 633 988€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
5 030€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
630 399 € 683 737 € 895 476 € 1 000 364 € 897 687 € 792 105 € 522 461 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
428 246 € 487 458 € 470 867 € 562 014 € 668 747 € 475 570 € 132 196 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
428 246€ 487 458€ 470 867€ 562 014€ 668 747€ 475 570€ 132 196€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 223€ 1 808€ 1 808€ 173€ 71 490€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 877€ 1 877€ 11 442€ 19 644€ 17 394€ 13 190€ 771€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
72 103€ 75 933€ 65 770€ 73 061€ 23 865€ 18 814€ 268€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
104 445€ 89 195€ 78 699€ 75 647€ 50 820€ 26 023€ 6 763€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
21 505€ 27 466€ 266 890€ 269 998€ 136 688€ 258 508€ 310 973€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 804 € 14 250 € 6 651 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
9 804€ 14 250€ 6 651€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
100 271€ 100 271€ 100 271€ 100 271€ 150 000€ 150 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
47 273€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé