Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. plynárenská group s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.02.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
367 667€ 557 820€ 1 065 552€ 1 220 594€ 1 365 125€ 1 279 190€ 372 921€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
376 834 € 557 820 € 1 389 890 € 1 253 480 € 1 393 775 € 1 321 441 € 380 492 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 467€ 32 648€ 165 938€ 9 533€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
367 667€ 557 820€ 1 065 552€ 1 213 127€ 1 332 477€ 1 113 252€ 363 388€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
31 766€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
9 167€ 20 983€ 4 167€ 6 329€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
324 338€ 11 903€ 28 650€ 6 318€ 1 242€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
329 646 € 635 266 € 1 263 048 € 1 458 319 € 1 536 982 € 1 538 972 € 362 341 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
156€ 5 296€ 25 082€ 155 645€ 8 430€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
103 529€ 209 811€ 351 023€ 327 319€ 352 215€ 345 620€ 144 688€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
191 956€ 135 229€ 278 573€ 430 499€ 533 992€ 482 247€ 167 373€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
109 033 € 233 727 € 257 136 € 251 831 € 205 286 € 1 208 €
16
E.1.
Mzdové náklady
79 656€ 172 153€ 188 162€ 181 709€ 147 065€ 890€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
28 456€ 59 350€ 65 634€ 63 331€ 51 063€ 313€
19
E.4.
Sociálne náklady
921€ 2 224€ 3 340€ 6 791€ 7 158€ 5€
20
F.
Dane a poplatky
26 280€ 22 786€ 28 681€ 26 811€ 27 965€ 9 388€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 324€ 122 017€ 300 320€ 300 115€ 279 081€ 248 442€ 23 616€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
33 324€ 122 017€ 300 320€ 300 115€ 279 081€ 248 442€ 23 616€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25 915€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
40 662€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
837€ 32 740€ 76 619€ 83 358€ 67 970€ 33 105€ 7 638€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
47 188 € -77 446 € 126 842 € -204 839 € -143 207 € -217 531 € 18 151 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
72 182 € 212 624 € 435 956 € 457 480 € 453 836 € 327 444 € 52 430 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 554 € 6 € 1 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 554 € 6 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 554€ 6€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
332 € 4 796 € 18 113 € 31 683 € 36 326 € 35 639 € 7 922 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
42 € 4 599 € 15 340 € 28 096 € 33 336 € 32 071 € 7 205 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
42€ 4 599€ 15 340€ 28 096€ 33 336€ 32 071€ 7 205€
52
O.
Kurzové straty
15€ 555€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
290€ 197€ 2 758€ 3 032€ 2 988€ 3 568€ 717€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-332 € -4 796 € -18 113 € -29 129 € -36 320 € -35 638 € -7 921 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
46 856 € -82 242 € 108 729 € -233 968 € -179 527 € -253 169 € 10 230 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
311 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 5 030 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
311€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
5 030€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
46 545 € -85 122 € 105 849 € -236 848 € -182 407 € -253 169 € 5 200 €