Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
66 453 724 € 73 010 992 € 56 513 227 € 46 196 867 € 44 651 205 € 40 646 097 € 35 775 620 € 29 754 112 € 33 647 765 € 25 602 180 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
22 165 708 € 24 753 323 € 27 159 928 € 28 292 894 € 23 924 208 € 24 719 685 € 20 045 934 € 20 896 899 € 22 424 497 € 23 106 404 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 072 735 € 1 106 660 € 1 158 344 € 1 166 591 € 1 189 240 € 1 198 078 € 1 197 435 € 1 240 649 € 1 283 863 € 1 270 017 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
33 631€ 41 899€ 67 926€ 50 516€ 47 508€ 30 689€ 4 389€ 21 946€ 39 503€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 039 104€ 1 064 761€ 1 090 418€ 1 116 075€ 1 141 732€ 1 167 389€ 1 193 046€ 1 218 703€ 1 244 360€ 1 270 017€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
21 092 973 € 23 646 663 € 26 001 584 € 27 126 303 € 22 734 968 € 23 521 607 € 18 848 499 € 19 656 250 € 21 140 634 € 21 836 387 €
012
A.II.1
Pozemky
1 282 645€ 1 282 645€ 1 282 645€ 1 282 645€ 1 282 645€ 1 282 645€ 1 282 645€ 1 282 645€ 1 282 645€ 1 282 645€
013
A.II.2
Stavby
8 459 259€ 8 710 991€ 9 116 686€ 9 025 365€ 8 296 110€ 8 637 364€ 8 963 723€ 9 301 118€ 9 644 229€ 9 891 832€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 637 545€ 12 212 445€ 14 579 467€ 15 880 857€ 12 009 235€ 12 121 396€ 8 102 131€ 9 072 487€ 10 073 339€ 2 688 306€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
548 699€ 1 440 582€ 880 256€ 875 674€ 602 069€ 1 440 122€ 313 365€ 140 421€ 7 973 604€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
164 825€ 142 530€ 61 762€ 544 909€ 40 080€ 186 635€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
43 978 653 € 48 102 414 € 29 105 815 € 17 833 148 € 20 717 916 € 15 897 989 € 15 725 921 € 8 851 079 € 11 204 662 € 2 435 979 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
22 186 499 € 22 228 909 € 12 755 008 € 9 660 221 € 9 041 074 € 7 142 218 € 6 449 658 € 2 502 356 € 3 767 245 € 527 463 €
035
B.I.1
Materiál
20 224 179€ 18 677 533€ 11 530 031€ 8 136 124€ 8 263 371€ 6 577 511€ 5 932 522€ 2 197 534€ 3 438 602€ 484 505€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 962 320€ 3 551 376€ 1 224 977€ 1 524 097€ 777 703€ 564 707€ 517 136€ 304 822€ 328 643€ 3 131€
037
B.I.3
Výrobky
39 827€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
613 908 € 2 144 641 € 639 598 € 901 156 € 1 073 977 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
613 908€ 2 144 641€ 639 598€ 901 156€ 1 073 977€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
20 911 365 € 25 760 128 € 13 922 206 € 7 746 472 € 10 997 799 € 7 229 668 € 8 814 087 € 4 452 829 € 4 328 743 € 388 237 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
19 698 632 € 25 728 609 € 13 609 952 € 7 530 428 € 9 677 350 € 6 370 825 € 5 632 145 € 4 058 021 € 3 852 657 € 242 195 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
19 559 949€ 25 437 467€ 13 517 701€ 7 437 896€ 9 395 892€ 6 272 893€ 5 521 430€ 3 989 494€ 3 829 151€ 242 195€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
138 683€ 291 142€ 92 251€ 92 532€ 281 458€ 97 932€ 110 715€ 68 527€ 23 506€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
31 275€ 308 926€ 9 123€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 212 044€ 198 818€ 1 314 564€ 856 957€ 3 181 942€ 394 808€ 476 086€ 146 042€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
689€ 244€ 3 328€ 8 103€ 5 885€ 1 886€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
266 881 € 113 377 € 283 960 € 426 455 € 679 043 € 1 526 103 € 462 176 € 1 256 296 € 2 207 518 € 446 302 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 205€ 805€ 545€ 372€ 1 130€ 652€ 136€ 173€ 136€ 78€
073
B.V.2.
Účty v bankách
264 676€ 112 572€ 283 415€ 426 083€ 677 913€ 1 525 451€ 462 040€ 1 256 123€ 2 207 382€ 446 224€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
309 363 € 155 255 € 247 484 € 70 825 € 9 081 € 28 423 € 3 765 € 6 134 € 18 606 € 59 797 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
35 490€ 24 546€ 31 192€ 2 968€ 478€ 1 385€ 920€ 2 762€ 4 602€ 29 077€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
25 489€ 36 477€ 18 943€ 50 253€ 8 603€ 6 578€ 2 845€ 3 372€ 10 737€ 30 720€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
248 384€ 94 232€ 197 349€ 17 604€ 20 460€ 3 267€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
66 453 724 € 73 010 992 € 56 513 227 € 46 196 867 € 44 651 205 € 40 646 097 € 35 775 620 € 29 754 112 € 33 647 765 € 25 602 180 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
18 663 546 € 26 371 640 € 32 904 780 € 14 321 569 € 10 748 228 € 8 047 010 € 9 561 610 € 9 125 222 € 2 547 366 € 3 236 288 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 950 000 € 5 950 000 € 5 950 000 € 5 950 000 € 5 950 000 € 5 950 000 € 5 950 000 € 5 950 000 € 5 950 000 € 5 950 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 950 000€ 5 950 000€ 5 950 000€ 5 950 000€ 5 950 000€ 5 950 000€ 5 950 000€ 5 950 000€ 5 950 000€ 5 950 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 190 000 € 1 190 000 € 1 190 000 € 1 190 000 € 1 190 000 € 1 190 000 € 1 190 000 € 1 150 048 € 1 150 048 € 1 150 048 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 190 000€ 1 190 000€ 1 190 000€ 1 190 000€ 1 190 000€ 1 190 000€ 1 190 000€ 1 150 048€ 1 150 048€ 1 150 048€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
19 231 640 € 5 972 835 € 13 154 404 € 907 010 € -4 552 682 € -3 863 759 € -1 432 966 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
19 231 641€ 5 972 835€ 13 154 405€ 907 010€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1€ -1€ -4 552 682€ -3 863 759€ -1 432 966€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-7 708 094 € 13 258 805 € 12 610 376 € 7 181 569 € 2 701 218 € 907 010 € 2 421 610 € 6 577 856 € -688 923 € -2 430 794 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
47 789 136 € 46 639 352 € 23 607 208 € 31 875 298 € 33 902 977 € 32 599 087 € 26 214 010 € 20 628 890 € 31 100 399 € 22 365 892 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
129 528 € 969 059 € 91 302 € 482 892 € 314 080 € 100 405 € 636 175 € 565 505 € 593 502 € 561 086 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
530 662 € 555 855 € 586 388 € 558 427 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
530 662€ 555 855€ 586 388€ 558 427€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
129 528€ 151 361€ 91 302€ 39 002€ 15 698€ 8 096€ 9 730€ 9 650€ 7 114€ 2 659€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
817 698€ 443 890€ 298 382€ 92 309€ 95 783€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
727 284 € 379 364 € 326 419 € 324 754 € 267 563 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
727 284€ 379 364€ 326 419€ 324 754€ 267 563€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
46 394 714 € 43 822 386 € 21 271 127 € 30 079 251 € 32 358 457 € 31 516 353 € 24 686 955 € 19 578 028 € 30 368 873 € 21 712 062 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
21 734 737 € 31 433 104 € 17 650 646 € 11 656 842 € 7 300 582 € 8 121 431 € 9 151 149 € 4 966 712 € 5 532 633 € 1 973 735 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
669 755€ 1 366 391€ 2 749 668€ 2 148 171€ 870 030€ 1 589 942€ 2 118 794€ 780 617€ 1 193 018€ 875 304€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
21 064 982€ 30 066 713€ 14 900 978€ 9 508 671€ 6 430 552€ 6 531 489€ 7 032 355€ 4 186 095€ 4 339 615€ 1 098 431€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
23 717 302€ 10 803 167€ 1 900 515€ 15 006 250€ 24 452 603€ 20 507 830€ 13 203 025€ 12 704 410€ 24 611 193€ 19 658 886€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 701 218€ 2 421 610€ 1 985 222€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
479 845€ 517 154€ 454 189€ 305 027€ 294 108€ 243 203€ 193 380€ 139 483€ 127 035€ 42 846€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
367 414€ 334 481€ 294 107€ 201 751€ 195 694€ 161 975€ 123 647€ 92 339€ 77 748€ 27 414€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
93 507€ 734 480€ 971 670€ 208 163€ 115 470€ 60 304€ 30 532€ 1 675 084€ 20 264€ 9 181€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 909€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 264 894 € 1 847 907 € 1 517 495 € 933 791 € 904 021 € 657 575 € 623 317 € 485 357 € 138 024 € 92 744 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
303 320€ 412 417€ 188 701€ 89 042€ 88 600€ 69 531€ 47 535€ 17 456€ 18 578€ 7 322€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
961 574€ 1 435 490€ 1 328 794€ 844 749€ 815 421€ 588 044€ 575 782€ 467 901€ 119 446€ 85 422€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 042 € 1 239 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 042€ 1 239€