Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AUPARK a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
24.07.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
484 763 835 € 362 267 208 € 376 344 108 € 365 064 535 € 369 040 102 € 382 254 568 € 381 192 335 € 388 581 923 € 402 779 081 € 271 397 982 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
459 257 871 € 343 828 412 € 351 321 135 € 350 719 946 € 351 563 569 € 363 419 345 € 368 540 296 € 370 313 980 € 382 589 483 € 271 370 524 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
166 307 017 € 44 238 695 € 44 502 207 € 44 826 275 € 40 949 287 € 40 943 331 € 40 961 078 € 40 996 069 € 41 000 075 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
80 129€ 115 985€ 87 420€ 119 412€ 88 096€ 82 140€ 99 887€ 134 878€ 138 884€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
166 226 888€ 44 122 710€ 44 414 787€ 44 706 863€ 40 861 191€ 40 861 191€ 40 861 191€ 40 861 191€ 40 861 191€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
289 353 352 € 296 261 746 € 303 760 488 € 302 835 231 € 307 555 842 € 319 417 574 € 324 520 778 € 326 259 471 € 338 530 968 €
012
A.II.1
Pozemky
37 623 823€ 37 623 823€ 37 623 823€ 28 990 534€ 28 990 534€ 28 990 534€ 28 990 534€ 28 990 534€ 28 990 534€
013
A.II.2
Stavby
247 295 297€ 253 884 618€ 260 350 399€ 266 588 515€ 270 407 974€ 276 541 026€ 286 134 818€ 288 528 546€ 297 837 442€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 217 779€ 4 330 169€ 5 145 873€ 6 561 089€ 7 042 584€ 6 319 793€ 5 523 479€ 4 098 034€ 2 415 738€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
124 356€ 249 681€ 402 920€ 548 692€ 694 338€ 644 559€ 621 884€ 242 588€ 293 271€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 092 097€ 173 455€ 237 473€ 146 401€ 420 412€ 6 921 662€ 3 250 063€ 4 399 769€ 8 993 983€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
3 597 502 € 3 327 971 € 3 058 440 € 3 058 440 € 3 058 440 € 3 058 440 € 3 058 440 € 3 058 440 € 3 058 440 € 271 370 524 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
3 597 502€ 3 327 971€ 3 058 440€ 3 058 440€ 3 058 440€ 3 058 440€ 3 058 440€ 3 058 440€ 3 058 440€ 271 370 524€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
18 155 329 € 15 020 377 € 21 334 881 € 10 540 714 € 13 368 944 € 15 009 806 € 8 136 821 € 13 659 631 € 14 990 795 € 27 458 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 810 € 10 799 € 27 735 € 23 100 € 9 172 € 11 762 €
032
B.I.1
Materiál
1 810€ 10 799€ 27 735€ 23 100€ 9 172€ 11 762€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
80 000 € 80 000 € 80 000 € 80 000 € 83 200 € 83 900 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
80 000€ 80 000€ 80 000€ 80 000€ 80 000€ 80 000€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
3 200€ 3 900€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
4 276 263 € 10 619 887 € 12 282 911 € 1 533 227 € 6 003 161 € 9 654 765 € 3 875 080 € 6 138 869 € 5 274 179 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 885 251€ 3 134 846€ 1 467 561€ 1 477 026€ 1 837 349€ 1 857 524€ 3 300 956€ 3 389 755€ 2 733 462€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 383 528€ 7 304 591€ 10 643 109€ 1 867€ 40 931€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
3 901 867€ 6 701 867€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
850€ 162 434€ 132 813€ 67 855€ 1 062 544€ 533 367€ 2 720 085€ 2 471 550€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 006 634€ 18 016€ 39 428€ 56 201€ 196 090€ 32 830€ 38 890€ 29 029€ 28 236€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
13 879 066 € 4 320 490 € 8 970 160 € 8 927 487 € 7 274 984 € 5 244 106 € 4 154 741 € 7 511 590 € 9 704 854 € 27 458 €
056
B.IV.1
Peniaze
400€ 1 316€
057
B.IV.2
Účty v bankách
13 879 066€ 4 320 490€ 8 970 160€ 8 927 487€ 7 274 984€ 5 244 106€ 4 154 741€ 7 511 190€ 9 703 538€ 27 458€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
7 350 635 € 3 418 419 € 3 688 092 € 3 803 875 € 4 107 589 € 3 825 417 € 4 515 218 € 4 608 312 € 5 198 803 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 244 187€ 2 997 471€ 3 247 636€ 3 398 779€ 3 787 767€ 3 608 800€ 3 814 252€ 4 019 768€ 4 224 764€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
835 446€ 285 730€ 282 295€ 323 859€ 275 633€ 1 164€ 94 695€ 13 227€ 161 585€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 271 002€ 135 218€ 158 161€ 81 237€ 44 189€ 215 453€ 606 271€ 575 317€ 812 454€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
484 763 835 € 362 267 208 € 376 344 108 € 365 064 535 € 369 040 102 € 382 254 568 € 381 192 335 € 388 581 923 € 402 779 081 € 271 397 982 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
133 972 916 € -27 972 082 € -24 881 474 € -33 721 263 € -45 244 647 € -35 818 646 € -28 778 298 € -14 525 696 € -3 142 462 € 7 063 900 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
7 525 000 € 7 525 000 € 7 525 000 € 7 525 000 € 7 525 000 € 7 525 000 € 7 525 000 € 7 525 000 € 7 525 000 € 7 525 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 525 000€ 7 525 000€ 7 525 000€ 7 525 000€ 7 525 000€ 7 525 000€ 7 525 000€ 7 525 000€ 7 525 000€ 25 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
7 500 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
-279 201 € 20 700 000 € 20 700 000 € 20 702 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
074
A.II.1
Emisné ážio
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
20 700 000€ 20 700 000€ 20 700 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-279 201€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
886 479 € 886 479 € 2 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
886 479€ 886 479€ 2 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
148 141 288 € -53 992 953 € -61 948 763 € -52 772 147 € -43 346 146 € -36 305 799 € -22 053 195 € -10 669 962 € -463 600 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
148 141 288€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-53 992 953€ -61 948 763€ -52 772 147€ -43 346 146€ -36 305 799€ -22 053 195€ -10 669 962€ -463 600€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-22 300 650 € -3 090 608 € 8 839 789 € -9 176 616 € -9 426 001 € -7 040 347 € -14 252 603 € -11 383 234 € -10 206 362 € -463 600 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
349 184 954 € 388 992 673 € 401 216 381 € 398 774 194 € 414 275 292 € 418 064 214 € 407 961 626 € 401 043 165 € 403 823 322 € 264 334 082 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
688 278 € 88 110 € 176 196 € -175 117 € 193 563 € 779 652 € 794 389 € 217 792 € 210 828 € 2 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
17 535€ 17 476€ 20 023€ 11 262€ 12 912€ 14 746€ 130 180€ 35 552€ 500€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
688 278€ 70 575€ 158 720€ -195 140€ 182 301€ 766 740€ 779 643€ 87 612€ 175 276€ 1 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
116 168 903 € 50 072 437 € 65 333 325 € 345 387 903 € 346 234 957 € 356 077 533 € 346 692 113 € 348 127 332 € 341 702 379 € 264 327 900 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
68 948 938€ 8 300 000€ 8 300 000€ 264 327 900€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
289 969 524€ 281 669 524€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
3 303 254€ 3 465 495€ 4 063 982€ 3 611 515€ 3 495 353€ 3 084 380€ 2 960 503€ 3 039 215€ 3 030 135€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
14 832 500€ 296 650 000€ 296 650 000€ 296 650 000€ 281 817 500€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
14 580€ 15 667€ 13 880€ 11 739€ 9 564€ 7 187€ 5 009€ 3 515€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
533 385€ 171 983€ 469 871€ 623 460€ 557 420€ 518 291€ 695 953€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
43 383 326€ 46 420 379€ 45 951 305€ 44 489 048€ 45 520 445€ 47 515 298€ 52 910 970€ 55 113 584€ 56 999 205€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
2 818 256 € 273 932 404 € 3 823 666 € 53 561 408 € 17 836 372 € 11 197 685 € 10 371 864 € 2 685 178 € 11 797 865 € 4 182 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 191 863€ 2 341 247€ 1 633 490€ 1 658 527€ 3 308 855€ 4 550 367€ 3 705 423€ 2 128 437€ 2 623 810€ 3 402€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
266 836€ 780€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
49 690 266€ 12 445 987€ 4 559 990€ 4 655 540€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
490 627€ 271 555 771€ 1 992 736€ 1 992 735€ 1 994 462€ 1 994 499€ 1 909 060€ 391 996€ 8 605 185€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
15 505€ 232€ 23 742€ 23 604€ 45 613€ 35 556€ 15 623€ 19 848€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 498€ 15 043€ 15 657€ 15 368€ 15 888€ 9 747€ 11 810€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
22 791€ 3 350€ 146 456€ 166 555€ 8 499€ 11 687€ 8 857€ 101 093€ 148 723€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
112 975€ 6 033€ 50 752€ 14 540€ 39 308€ 20 161€ 41 540€ 38 282€ 121 653€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
14 832 500€ 281 817 500€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
229 509 517 € 50 067 222 € 50 065 694 € 50 010 400 € 50 009 344 € 50 103 260 € 50 012 863 € 50 112 250 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
229 500 000€ 50 000 000€ 50 000 000€ 50 000 000€ 50 000 000€ 50 000 000€ 50 000 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
9 517€ 67 222€ 65 694€ 50 010 400€ 9 344€ 103 260€ 12 863€ 112 250€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 605 965 € 1 246 617 € 9 201 € 11 604 € 9 457 € 9 000 € 2 009 007 € 2 064 454 € 2 098 221 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
597 804€ 1 246 617€ 162€ 1 004€ 1 106€ 7 380€ 773€ 238€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 000 973€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 188€ 9 039€ 10 600€ 8 351€ 1 620€ 2 008 234€ 2 064 454€ 2 097 983€