Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.03.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.04.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
702 374 € 388 558 € 363 410 € 178 803 € 111 601 € 38 743 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
30 825 € 22 714 € 34 582 € 9 089 € 12 298 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
29 325 € 21 214 € 34 582 € 9 089 € 12 298 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
29 325€ 21 214€ 34 582€ 9 089€ 12 298€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
1 500 € 1 500 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
1 500€ 1 500€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
671 549 € 365 844 € 328 828 € 169 714 € 99 303 € 38 743 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
454 390 € 289 946 € 234 923 € 148 738 € 66 221 € 19 441 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
448 604€ 284 428€ 229 094€ 130 201€ 64 975€ 18 441€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 354€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
5 786€ 5 518€ 5 829€ 14 183€ 1 246€ 1 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
217 159 € 75 898 € 93 905 € 20 976 € 33 082 € 19 302 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
217 159€ 75 898€ 93 905€ 20 976€ 33 082€ 19 302€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
702 374 € 388 558 € 363 410 € 178 803 € 111 601 € 38 743 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
242 721 € 150 357 € 114 703 € 85 662 € 47 771 € 7 358 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
37 582€ 87 703€ 80 662€ 49 288€ 2 358€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
200 139 € 57 654 € 29 041 € 31 374 € 40 413 € 2 358 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
459 653 € 238 201 € 248 707 € 93 141 € 63 830 € 31 385 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
21 310€ 17 177€ 25 773€ 21€ 105€ 11 000€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
437 843 € 220 524 € 222 634 € 92 820 € 63 425 € 20 385 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
391 249€ 204 230€ 217 724€ 87 610€ 49 210€ 19 489€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 234€ 270€ 202€ 325€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
45 289€ 16 024€ 4 708€ 4 885€ 14 215€ 896€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
71€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
500€ 500€ 300€ 300€ 300€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci