Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hyundai Transys Slovakia s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.04.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
64 673 794 € 49 242 916 € 42 913 309 € 50 536 768 € 45 397 254 € 51 478 710 € 50 391 894 € 5 859 121 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
18 247 219 € 19 041 396 € 21 504 563 € 23 475 260 € 24 945 885 € 26 143 746 € 23 988 168 € 4 287 289 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
137 606 € 346 026 € 522 296 € 670 782 € 833 352 € 878 693 € 860 385 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
137 606€ 346 026€ 522 296€ 670 782€ 833 352€ 878 693€ 801 834€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
58 551€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
18 109 613 € 18 695 370 € 20 624 767 € 22 414 478 € 24 112 533 € 25 265 053 € 23 127 783 € 4 287 289 €
012
A.II.1
Pozemky
1 677 611€ 1 677 611€ 1 677 611€ 1 677 611€ 1 677 611€ 1 677 611€ 855 862€
013
A.II.2
Stavby
11 235 497€ 11 851 957€ 12 507 373€ 12 977 801€ 13 554 537€ 15 418 889€ 13 573 025€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 152 463€ 5 165 802€ 6 419 766€ 7 738 707€ 8 828 005€ 7 834 877€ 8 698 896€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
20 017€ 20 359€ 52 380€ 327 791€ 260 889€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
44 042€ 5 885€ 4 026 400€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
357 500 € 390 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
357 500€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
357 500€ 32 500€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
44 595 154 € 30 112 152 € 21 372 207 € 26 669 530 € 20 271 670 € 25 070 701 € 26 392 812 € 1 571 019 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 435 420 € 1 295 708 € 1 329 649 € 1 644 101 € 1 538 181 € 1 974 700 € 2 240 439 €
035
B.I.1
Materiál
1 751 485€ 970 565€ 986 209€ 1 303 811€ 1 142 418€ 1 415 467€ 1 806 499€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
105 794€ 82 211€ 79 818€ 84 617€ 97 430€ 137 002€ 68 211€
037
B.I.3
Výrobky
578 141€ 242 932€ 263 622€ 255 673€ 298 333€ 422 231€ 365 729€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
728 201 € 850 577 € 633 707 € 1 196 453 € 1 243 400 € 928 887 € 6 020 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
6 020 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 020€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
728 201€ 850 577€ 633 707€ 1 196 453€ 1 243 400€ 928 887€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
21 520 517 € 12 324 556 € 12 431 168 € 2 908 259 € 1 634 039 € 17 450 742 € 16 541 709 € 105 029 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
21 312 157 € 12 211 426 € 11 958 277 € 2 792 694 € 1 631 192 € 17 434 827 € 16 538 632 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
55 102€ 317 692€ 166 086€ 209 989€ 1 268 492€ 503 825€ 15 887 192€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
21 257 055€ 11 893 734€ 11 792 191€ 2 582 705€ 362 700€ 16 931 002€ 651 440€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
208 360€ 113 130€ 472 636€ 112 528€ 99 950€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
255€ 3 037€ 2 847€ 15 915€ 3 077€ 5 079€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
19 911 016 € 15 641 311 € 6 977 683 € 20 920 717 € 15 856 050 € 4 716 372 € 7 610 664 € 1 459 970 €
072
B.V.1.
Peniaze
151€ 284€ 130€ 264€
073
B.V.2.
Účty v bankách
19 911 016€ 15 641 311€ 6 977 683€ 20 920 566€ 15 855 766€ 4 716 242€ 7 610 400€ 1 459 970€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 831 421 € 89 368 € 36 539 € 391 978 € 179 699 € 264 263 € 10 914 € 813 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
75 361€ 55 492€ 5 910€ 26 345€ 41 581€ 25 435€ 10 914€ 813€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 756 060€ 33 876€ 30 629€ 365 633€ 138 118€ 238 828€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
64 673 794 € 49 242 916 € 42 913 309 € 50 536 768 € 45 397 254 € 51 478 710 € 50 391 894 € 5 859 121 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
23 725 167 € 19 155 084 € 15 684 144 € 14 485 648 € 8 815 193 € 3 930 414 € 979 635 € 34 090 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 495 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
388 697 € 388 697 € 388 697 € 388 697 € 144 458 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
388 697€ 388 697€ 388 697€ 388 697€ 144 458€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
12 766 387 € 9 295 448 € 4 246 891 € 2 426 496 € -2 214 043 € -4 958 747 € -465 910 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 766 387€ 9 295 448€ 4 246 891€ 2 426 496€ 61 617€ 61 617€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 275 660€ -5 020 364€ -465 910€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 570 083 € 3 470 939 € 5 048 556 € 5 670 455 € 4 884 778 € 2 889 161 € -4 554 455 € -465 910 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
40 948 627 € 30 087 832 € 27 229 165 € 36 051 120 € 36 581 542 € 46 955 520 € 49 317 856 € 5 823 758 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
21 601 € 42 831 € 55 437 € 52 229 € 18 836 € 1 905 € 167 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
21 601€ 42 831€ 55 437€ 52 229€ 18 836€ 1 905€ 167€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
11 170 000€ 11 170 000€ 14 000 000€ 26 000 000€ 28 000 000€ 5 501 711€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
24 934 446 € 13 534 113 € 10 608 157 € 14 620 925 € 3 876 251 € 16 799 169 € 20 139 579 € 259 535 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
22 213 680 € 11 630 927 € 8 605 838 € 12 514 889 € 1 411 651 € 14 421 980 € 18 283 533 € 221 560 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 233 681€ 1 845 912€ 214 630€ 379 905€ 123 596€ 685€ 1 124 155€ 3 682€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
19 979 999€ 9 785 015€ 8 391 208€ 12 134 984€ 1 288 055€ 14 421 295€ 17 159 378€ 217 878€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
499 274€ 429 316€ 475 923€ 542 607€ 452 549€ 287 411€ 18€ 15 516€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
292 783€ 269 320€ 326 910€ 299 396€ 299 818€ 181 102€ 159 244€ 4 196€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 922 968€ 1 201 766€ 1 197 203€ 1 259 054€ 1 705 483€ 1 890 307€ 1 638 243€ 14 455€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 741€ 2 784€ 2 283€ 4 979€ 6 750€ 18 369€ 58 541€ 3 808€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 822 580 € 5 340 888 € 5 395 571 € 7 377 966 € 6 686 455 € 4 154 446 € 36 875 € 62 345 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
240 157€ 187 365€ 150 987€ 143 746€ 100 924€ 115 684€ 62 269€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 582 423€ 5 153 523€ 5 244 584€ 7 234 220€ 6 585 531€ 4 038 762€ 36 875€ 76€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
11 170 000€ 14 000 000€ 12 000 000€ 1 141 402€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
519 € 592 776 € 94 403 € 1 273 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
519€ 592 776€ 94 403€ 1 273€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé