Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenský potravinársky priemysel a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.11.2021
31.10.2022
01.11.2020
31.10.2021
01.11.2019
31.10.2020
01.11.2018
31.10.2019
01.11.2017
31.10.2018
01.11.2016
31.10.2017
01.11.2015
31.10.2016
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 882 015 € 8 247 466 € 7 066 760 € 6 502 636 € 5 475 386 € 3 618 640 € 740 253 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 377 171 € 4 262 381 € 3 037 831 € 3 426 151 € 2 700 548 € 1 903 633 € 114 482 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
74 261 € 57 755 € 23 060 € 19 576 € 23 241 € 15 667 €
005
A.I.2
Software
10 479€ 15 152€ 19 826€ 19 576€ 23 241€ 15 667€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
63 782€ 42 603€ 3 234€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 302 910 € 4 204 626 € 3 014 771 € 3 406 575 € 2 677 307 € 1 887 966 € 114 482 €
013
A.II.2
Stavby
2 490 762€ 2 297 803€ 1 487 417€ 1 562 720€ 1 110 760€ 915 921€ 29 373€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 787 171€ 1 882 165€ 1 484 634€ 1 839 265€ 1 120 164€ 939 237€ 85 109€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
24 977€ 24 658€ 42 720€ 446 383€ 32 808€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 590€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 313 241 € 3 864 942 € 3 930 509 € 2 970 732 € 2 711 430 € 1 646 775 € 610 763 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 252 456 € 1 441 826 € 1 369 481 € 1 368 022 € 1 138 358 € 844 240 € 365 187 €
035
B.I.1
Materiál
2 340€ 1 842€ 888€ 588€ 579€
037
B.I.3
Výrobky
14 679€ 17 799€ 13 505€ 9 902€ 10 081€ 6 047€
039
B.I.5
Tovar
1 235 437€ 1 422 185€ 1 355 088€ 1 357 532€ 1 127 698€ 838 193€ 365 187€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
90 909 € 53 225 € 59 841 € 126 797 € 129 798 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
90 909€ 53 225€ 59 841€ 126 797€ 129 798€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
906 329 € 957 703 € 761 509 € 416 069 € 523 382 € 216 984 € 63 053 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
560 865 € 512 879 € 283 822 € 270 412 € 518 382 € 206 477 € 61 828 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
560 865€ 512 879€ 283 822€ 270 412€ 518 382€ 206 477€ 61 828€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
313 218€ 312 909€ 436 733€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 892€ 111 884€ 2 359€ 10 507€ 1 225€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
29 354€ 20 031€ 40 954€ 143 298€ 5 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 063 547 € 1 412 188 € 1 739 678 € 1 059 844 € 919 892 € 585 551 € 182 523 €
072
B.V.1.
Peniaze
294 274€ 531 868€ 449 836€ 672 397€ 424 915€ 458 319€ 170 464€
073
B.V.2.
Účty v bankách
769 273€ 880 320€ 1 289 842€ 387 447€ 494 977€ 127 232€ 12 059€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
191 603 € 120 143 € 98 420 € 105 753 € 63 408 € 68 232 € 15 008 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
191 603€ 120 143€ 98 420€ 105 753€ 63 408€ 68 232€ 15 008€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 882 015 € 8 247 466 € 7 066 760 € 6 502 636 € 5 475 386 € 3 618 640 € 740 253 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-964 028 € -1 493 552 € -862 135 € -950 130 € -998 059 € -1 125 219 € -820 866 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
27 500 € 27 500 € 27 500 € 27 500 € 27 500 € 27 500 € 27 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
27 500€ 27 500€ 27 500€ 27 500€ 27 500€ 27 500€ 27 500€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
102 500€ 102 500€ 102 500€ 102 500€ 102 500€ 102 500€ 102 500€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 500 € 5 500 € 5 500 € 5 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 500€ 5 500€ 5 500€ 5 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 629 052 € -997 634 € -1 085 631 € -1 133 557 € -1 255 219 € -950 866 € -126 279 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 629 052€ -997 634€ -1 085 631€ -1 133 557€ -1 255 219€ -950 866€ -126 279€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
529 524 € -631 418 € 87 996 € 47 927 € 127 160 € -304 353 € -824 587 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 828 259 € 9 724 966 € 7 915 550 € 7 438 025 € 6 473 445 € 4 743 859 € 1 561 119 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 714 609 € 2 808 024 € 2 865 344 € 2 901 611 € 2 825 101 € 1 595 430 € 29 138 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 600 532€ 2 703 022€ 2 793 171€ 2 815 221€ 2 795 336€ 1 580 166€ 23 618€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
114 077€ 105 002€ 72 173€ 41 435€ 29 765€ 15 264€ 5 520€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
44 955€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 773 309 € 6 279 843 € 4 313 900 € 3 888 134 € 2 993 973 € 2 423 919 € 849 430 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 636 663 € 5 123 929 € 3 120 713 € 3 005 198 € 2 422 078 € 2 006 519 € 706 233 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 636 663€ 5 123 929€ 3 120 713€ 3 005 198€ 2 422 078€ 2 006 519€ 706 233€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
394 936€ 454 994€ 433 510€ 324 996€ 208 432€ 170 315€ 68 706€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
286 262€ 303 516€ 280 364€ 202 684€ 144 303€ 113 380€ 44 782€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
411 485€ 324 300€ 413 032€ 270 765€ 102 850€ 31 822€ 13 298€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
43 963€ 73 104€ 66 281€ 84 491€ 116 310€ 101 883€ 16 411€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
161 941 € 254 699 € 143 906 € 55 880 € 30 471 € 100 610 € 58 651 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
153 965€ 243 879€ 136 106€ 48 344€ 30 471€ 97 110€ 58 651€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 976€ 10 820€ 7 800€ 7 536€ 3 500€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
178 400€ 382 400€ 592 400€ 592 400€ 623 900€ 623 900€ 623 900€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
17 784 € 16 052 € 13 345 € 14 741 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
17 701€ 15 969€ 13 262€ 14 741€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
83€ 83€ 83€