Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenský potravinársky priemysel a.s.

2016 2015 2014
01.11.2015
31.10.2016
01.01.2015
31.10.2015
01.06.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
740 253 € 100 948 € 11 657 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
114 482 € 54 322 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
114 482 € 54 322 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
29 373€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
85 109€ 23 933€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
30 389€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
625 771 € 46 626 € 11 657 €
015
B.I.
Zásoby
365 187€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
78 061 € 13 601 € 3 260 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
61 828€ 3 260€ 3 260€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 225€ 10 341€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
15 008€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
182 523 € 33 025 € 8 397 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
182 523€ 33 025€ 8 397€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
740 253 € 100 948 € 11 657 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-820 866 € 3 000 € -51 020 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
27 500 € 26 779 € 26 625 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
27 500€ 27 500€ 26 250€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-721€ 375€
029
A.II.
Kapitálové fondy
102 500€
030
A.III.
Fondy zo zisku
102 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-126 279€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-824 587 € -126 279 € -77 645 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 561 119 € 97 948 € 62 677 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
29 138€ 16 752€ 5€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
849 430 € 81 196 € 13 172 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
706 233€ 48 337€ 12 132€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
113 488€ 29 099€ 974€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
13 298€ 3 760€ 66€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
16 411€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
58 651€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
623 900€ 49 500€