Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BENU Slovensko, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.02.2022
31.01.2023
01.02.2021
31.01.2022
01.02.2020
31.01.2021
01.02.2019
31.01.2020
01.02.2018
31.01.2019
01.02.2017
31.01.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.10.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
39 419 555 € 43 299 134 € 35 345 682 € 25 388 519 € 23 041 172 € 23 293 529 € 5 245 568 € 6 301 658 € 21 701 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
18 326 251 € 17 907 755 € 17 894 599 € 19 173 275 € 20 434 198 € 18 420 191 € 3 990 184 € 2 085 875 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 711 938 € 4 749 898 € 7 271 889 € 9 710 130 € 12 071 332 € 14 104 780 € 4 577 € 5 799 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
3 593€ 96 835€ 292 288€ 403 691€ 271 187€ 110 716€ 3 352€ 5 799€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1€ 1€ 1€ 301€ 601€ 901€ 1 225€
007
A.I.4
Goodwill
2 326 524€ 4 653 062€ 6 979 600€ 9 306 138€ 11 632 676€ 13 959 214€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
381 820€ 166 868€ 33 949€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
36 365 € 58 100 € 52 416 € 3 931 € 36 298 € 16 122 € 20 676 € 28 993 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
36 365€ 58 100€ 49 157€ 3 931€ 15 362€ 11 177€ 20 676€ 28 993€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 259€ 20 936€ 4 945€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
15 577 948 € 13 099 757 € 10 570 294 € 9 459 214 € 8 326 568 € 4 299 289 € 3 964 931 € 2 051 083 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
15 577 948€ 13 099 757€ 10 570 294€ 9 459 214€ 8 317 068€ 4 299 289€ 3 959 931€ 2 051 083€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
9 500€ 5 000€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
20 238 272 € 24 748 542 € 16 866 327 € 5 726 668 € 2 120 591 € 4 665 504 € 1 210 567 € 4 184 974 € 21 701 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
130 625 € 128 482 € 123 396 € 21 571 € 26 488 € 59 598 € 158 665 € 6 004 €
035
B.I.1
Materiál
2 629€ 2 119€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
127 996€ 126 363€ 123 396€ 21 571€ 26 488€ 59 598€ 158 665€ 6 004€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
213 349 € 234 511 € 59 015 € 105 833 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
760 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
760€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
213 349€ 234 511€ 59 015€ 105 073€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
19 894 298 € 24 385 549 € 16 741 918 € 5 701 865 € 1 970 131 € 4 605 905 € 993 895 € 4 072 456 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 247 799 € 2 562 985 € 2 258 114 € 1 851 044 € 1 203 183 € 752 426 € 703 039 € 651 240 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
84 662€ 183 703€ 169 192€ 210 490€ 12 898€ 79 210€ 127 691€ 134 485€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 163 137€ 2 379 282€ 2 088 922€ 1 640 554€ 1 190 285€ 673 216€ 575 348€ 516 755€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
16 134 365€ 21 478 510€ 14 218 285€ 3 586 649€ 604 929€ 3 657 700€ 32 284€ 3 280 521€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
507 047€ 341 060€ 265 140€ 263 843€ 141 428€ 70 804€ 104 069€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 087€ 2 994€ 379€ 329€ 20 591€ 124 975€ 154 503€ 140 695€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 013 € 3 232 € 123 972 € 1 € -1 008 € 681 € 21 701 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 013€ 3 232€ 3 967€ -1 009€ 681€
073
B.V.2.
Účty v bankách
120 005€ 1€ 1€ 21 701€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
855 032 € 642 837 € 584 756 € 488 576 € 486 383 € 207 834 € 44 817 € 30 809 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
27 188€ 26 274€ 30 503€ 28 455€ 17 623€ 16 393€ 9 120€ 14 639€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
827 844€ 616 563€ 554 253€ 460 121€ 468 760€ 191 441€ 35 697€ 16 170€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
39 419 555 € 43 299 134 € 35 345 682 € 25 388 519 € 23 041 172 € 23 293 529 € 5 245 568 € 6 301 658 € 21 701 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
28 077 435 € 28 067 543 € 25 709 717 € 20 507 711 € 16 700 219 € 21 528 015 € 4 259 294 € 2 805 023 € 19 508 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
16 250 000€ 16 250 000€ 16 250 000€ 12 250 000€ 8 250 000€ 8 250 000€ 650 000€ 650 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
105 000 € 105 000 € 105 000 € 105 000 € 105 000 € 105 000 € 105 000 € 105 000 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
105 000€ 105 000€ 105 000€ 105 000€ 105 000€ 105 000€ 105 000€ 105 000€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
-12 071 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
-12 071€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-15 106 748 € -11 068 224 € -9 708 687 € -6 854 767 € -4 691 413 € -478 193 € 335 672 € -849 835 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-15 218 917€ -11 180 393€ -9 820 856€ -6 966 936€ -4 803 582€ -590 362€ 223 503€ -962 004€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
112 169€ 112 169€ 112 169€ 112 169€ 112 169€ 112 169€ 112 169€ 112 169€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
21 048 116 € 19 038 404 € 14 978 661 € 13 012 046 € 13 625 795 € 12 287 090 € 2 874 858 € 1 784 670 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
33 526 768€ 31 514 335€ 27 454 592€ 25 484 160€ 25 484 160€ 24 145 042€ 6 348 691€ 5 258 503€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 478 652€ -12 475 931€ -12 475 931€ -12 472 114€ -11 858 365€ -11 857 952€ -3 473 833€ -3 473 833€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 768 138 € 3 717 363 € 4 059 743 € 1 970 432 € -614 163 € 1 339 118 € 268 764 € 1 090 188 € -7 992 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
11 335 070 € 15 226 891 € 9 635 965 € 4 880 808 € 6 340 953 € 1 755 811 € 986 274 € 3 496 635 € 2 193 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
25 468 € 23 140 € 20 029 € 167 074 € 166 924 € 910 139 € 6 726 € 4 546 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
731 854€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
150 000€ 150 000€ 150 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
25 468€ 23 140€ 20 029€ 17 074€ 16 924€ 11 940€ 6 726€ 4 546€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
16 345€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
17 592 € 10 468 € 8 722 € 3 972 € 3 031 € 1 010 € 519 € 179 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
17 592€ 10 468€ 8 722€ 3 972€ 3 031€ 1 010€ 519€ 179€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 177 750€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
10 376 739 € 14 419 813 € 8 869 143 € 4 062 633 € 5 715 419 € 469 718 € 783 364 € 1 569 465 € 2 193 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
421 708 € 108 801 € 251 064 € 208 039 € 204 344 € 81 091 € 217 188 € 263 303 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
49 141€ 33 701€ 82 658€ 27 206€ 7 341€ 29 266€ 33 195€ 173 673€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
372 567€ 75 100€ 168 406€ 180 833€ 197 003€ 51 825€ 183 993€ 89 630€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
9 500 206€ 13 898 664€ 8 526 234€ 3 728 565€ 5 407 092€ 245 943€ 335 413€ 684 820€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
83€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
68 317€ 107 364€ 43 820€ 68 466€ 58 452€ 43 458€ 30 474€ 37 438€ 1 247€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
51 321€ 60 125€ 36 792€ 43 021€ 34 839€ 29 496€ 21 174€ 23 796€ 571€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
335 187€ 244 859€ 11 233€ 14 542€ 10 635€ 46 720€ 168 084€ 426 409€ 292€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
57€ 23 010€ 11 031€ 133 699€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
915 271 € 773 470 € 738 071 € 647 129 € 455 579 € 374 944 € 195 665 € 175 395 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
100 938€ 96 142€ 72 317€ 55 085€ 46 011€ 28 953€ 16 396€ 19 478€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
814 333€ 677 328€ 665 754€ 592 044€ 409 568€ 345 991€ 179 269€ 155 917€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
569 300€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
7 050 € 4 700 € 9 703 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
9 703€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 050€ 4 700€