Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BENU Slovensko, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.02.2022
31.01.2023
01.02.2021
31.01.2022
01.02.2020
31.01.2021
01.02.2019
31.01.2020
01.02.2018
31.01.2019
01.02.2017
31.01.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.10.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 062 692€ 8 037 275€ 7 050 898€ 5 874 648€ 4 690 135€ 3 655 902€ 2 746 963€ 3 577 054€ 1€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 075 362 € 8 105 340 € 7 053 725 € 5 883 345 € 4 699 837 € 3 657 133 € 2 752 149 € 3 600 639 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
131 475€ 82 889€ 106 156€ 119 891€ 144 245€ 165 289€ 171 231€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 931 217€ 7 954 386€ 6 944 741€ 5 754 757€ 4 545 890€ 3 490 613€ 2 575 732€ 3 577 054€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 125€ 42€ 84€ 5 083€ 2 580€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 545€ 68 065€ 2 786€ 8 697€ 9 702€ 1 147€ 103€ 21 005€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 728 128 € 7 400 125 € 6 337 513 € 6 383 855 € 5 275 881 € 5 156 379 € 2 158 414 € 2 188 488 € 7 975 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
132 254€ 84 222€ 107 755€ 126 394€ 151 263€ 169 673€ 136 431€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
170 445€ 114 066€ 88 415€ 101 138€ 82 726€ 77 807€ 51 675€ 31 664€ 4€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-140€ -1 679€
14
D.
Služby
3 854 282€ 2 730 916€ 1 777 641€ 1 820 745€ 1 233 475€ 1 277 896€ 1 027 190€ 976 906€ 2 100€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 048 906 € 1 815 085 € 1 772 825 € 1 739 747 € 1 356 046 € 1 212 538 € 813 442 € 1 080 271 € 5 871 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 462 605€ 1 363 243€ 1 278 379€ 1 293 543€ 1 005 774€ 881 087€ 619 301€ 805 544€ 4 731€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
473 641€ 403 651€ 449 500€ 409 138€ 316 988€ 303 290€ 177 235€ 261 356€ 1 140€
19
E.4.
Sociálne náklady
112 660€ 48 191€ 44 946€ 37 066€ 33 284€ 28 161€ 16 906€ 13 371€
20
F.
Dane a poplatky
1 667€ 4 129€ 855€ 1 396€ 4 881€ 15 566€ 4 663€ 1 220€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 484 582€ 2 634 965€ 2 560 850€ 2 569 348€ 2 444 515€ 2 366 575€ 53 017€ 74 859€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 484 582€ 2 634 965€ 2 560 850€ 2 569 348€ 2 444 515€ 2 366 575€ 55 527€ 89 469€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-2 510€ -14 610€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 125€ 37€ 2 580€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-3 518€ -2 748€ 7 811€ 306€ 4 411€ -29€ 266€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28 385€ 19 490€ 21 361€ 24 781€ 2 975€ 31 876€ 72 165€ 22 401€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 347 234 € 705 215 € 716 212 € -500 510 € -576 044 € -1 499 246 € 593 735 € 1 412 151 € -7 975 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 905 711 € 5 108 071 € 5 077 086 € 3 826 371 € 3 222 671 € 2 130 526 € 1 531 807 € 2 570 163 € -2 104 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 877 741 € 3 004 746 € 3 360 247 € 2 533 648 € 5 313 € 3 066 903 € 30 410 € 21 894 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
4 774 000 € 2 939 000 € 3 317 700 € 2 519 000 € 3 061 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
4 774 000€ 2 939 000€ 3 317 700€ 2 519 000€ 3 061 000€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
101 511 € 64 546 € 37 189 € 13 765 € 3 823 € 5 903 € 23 389 € 21 892 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
101 511€ 64 546€ 37 189€ 13 765€ 3 823€ 5 903€ 23 388€ 21 125€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 767€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
2 230€ 1 200€ 5 358€ 883€ 1 490€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7 021€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 945 € 11 878 € 16 716 € 62 706 € 59 777 € 366 555 € 89 098 € 75 108 € 18 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
300 € -60 € -55 € 48 753 € 54 072 € 360 360 € 31 807 € 66 574 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
48 753€ 54 072€ 360 360€ 5 792€ 454€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
300€ -60€ -55€ 26 015€ 66 120€
52
O.
Kurzové straty
4 690€ 9 109€ 13 797€ 10 777€ 2 653€ 1 097€ 305€ 140€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 955€ 2 829€ 2 974€ 3 176€ 3 052€ 5 098€ 56 986€ 8 394€ 18€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
4 869 796 € 2 992 868 € 3 343 531 € 2 470 942 € -54 464 € 2 700 348 € -58 688 € -53 214 € -17 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 217 030 € 3 698 083 € 4 059 743 € 1 970 432 € -630 508 € 1 201 102 € 535 047 € 1 358 937 € -7 992 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
448 892 € -19 280 € -16 345 € -138 016 € 266 283 € 268 749 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
427 730€ 215 231€ 4 234€ 220 226€ 324 440€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
21 162€ -234 511€ -16 345€ -142 250€ 46 057€ -55 691€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 768 138 € 3 717 363 € 4 059 743 € 1 970 432 € -614 163 € 1 339 118 € 268 764 € 1 090 188 € -7 992 €