Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LBK PERLIT, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.10.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 447 041 € 3 426 328 € 2 846 315 € 2 973 049 € 3 366 874 € 3 653 114 € 7 250 359 € 7 654 477 € 7 538 353 € 4 010 891 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 414 372 € 1 935 255 € 2 069 723 € 2 207 305 € 2 548 760 € 2 909 663 € 6 358 660 € 6 780 910 € 5 771 473 € 3 608 595 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 1 035 382 € 1 311 482 € 1 587 582 € 1 863 682 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 1 035 382€ 1 311 482€ 1 587 582€ 1 863 682€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 414 372 € 1 935 255 € 2 069 723 € 2 207 305 € 2 548 760 € 2 909 663 € 5 323 278 € 5 469 428 € 4 183 891 € 1 744 913 €
012
A.II.1
Pozemky
416 624€ 416 624€ 416 624€ 416 624€ 416 624€ 416 624€ 416 624€ 416 624€ 416 624€ 416 624€
013
A.II.2
Stavby
1 039 808€ 885 033€ 906 026€ 999 871€ 1 138 418€ 1 269 480€ 2 145 098€ 2 306 650€ 516 603€ 583 048€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
901 174€ 578 258€ 668 683€ 740 497€ 949 099€ 1 141 799€ 2 530 318€ 2 611 393€ 368 202€ 736 785€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
56 766€ 55 340€ 78 390€ 50 313€ 44 619€ 81 760€ 231 238€ 134 761€ 2 154 841€ 8 456€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
727 621€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 900 264 € 1 410 498 € 752 810 € 738 323 € 784 807 € 704 390 € 848 651 € 834 210 € 1 724 005 € 356 033 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
394 690 € 385 284 € 355 335 € 405 719 € 422 991 € 398 182 € 284 954 € 441 112 € 202 078 € 82 172 €
035
B.I.1
Materiál
203 968€ 147 405€ 138 631€ 156 741€ 138 978€ 141 546€ 133 883€ 78 927€ 54 847€ 19 437€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
18 131€ 195€ 58 016€ 81 156€ 99 307€ 71 262€ 85 745€ 202 718€ 125 141€ 29 912€
037
B.I.3
Výrobky
172 591€ 237 684€ 158 688€ 167 822€ 184 706€ 185 374€ 65 319€ 159 438€ 22 053€ 32 503€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
7€ 29€ 37€ 320€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
461 902 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
461 902€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
291 036 € 293 076 € 196 713 € 207 139 € 271 753 € 250 893 € 443 390 € 196 011 € 462 038 € 239 958 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
184 230 € 161 228 € 144 776 € 137 300 € 182 352 € 172 000 € 238 519 € 86 395 € 134 114 € 218 083 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
28 243€ 20 580€ 22 188€ 97 301€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 27 660€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
184 230€ 161 228€ 144 776€ 137 300€ 182 352€ 143 757€ 217 939€ 64 207€ 106 454€ 120 782€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
106 806€ 131 848€ 51 937€ 69 839€ 89 401€ 78 893€ 204 871€ 109 616€ 327 924€ 21 875€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
752 636 € 732 138 € 200 762 € 125 465 € 90 063 € 55 315 € 120 307 € 197 087 € 1 059 889 € 33 903 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 711€ 512€ 382€ 535€ 488€ 291€ 362€ 997€ 334€
073
B.V.2.
Účty v bankách
748 925€ 731 626€ 200 380€ 125 465€ 89 528€ 54 827€ 120 016€ 196 725€ 1 058 892€ 33 569€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
132 405 € 80 575 € 23 782 € 27 421 € 33 307 € 39 061 € 43 048 € 39 357 € 42 875 € 46 263 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
53 715€ 39 978€ 17 961€ 20 637€ 25 230€ 27 789€ 39 456€ 34 974€ 39 621€ 42 159€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
78 690€ 40 597€ 5 821€ 6 784€ 8 077€ 11 272€ 3 592€ 4 383€ 3 254€ 4 104€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 447 041 € 3 426 328 € 2 846 315 € 2 973 049 € 3 366 874 € 3 653 114 € 7 250 359 € 7 654 477 € 7 538 353 € 4 010 891 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 832 465 € 459 485 € 156 737 € 212 124 € 16 751 € 376 388 € 4 174 330 € 5 009 722 € 5 766 874 € 3 441 529 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 701 500 € 6 701 500 € 6 701 500 € 6 701 500 € 6 001 500 € 6 001 500 € 6 001 500 € 6 001 500 € 6 001 500 € 3 600 750 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 701 500€ 6 701 500€ 6 701 500€ 6 701 500€ 6 001 500€ 6 001 500€ 6 001 500€ 6 001 500€ 6 001 500€ 3 600 750€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
614 387 € 599 250 € 599 250 € 599 250 € 599 250 € 599 250 € 599 250 € 599 250 € 599 250 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
614 387€ 599 250€ 599 250€ 599 250€ 599 250€ 599 250€ 599 250€ 599 250€ 599 250€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-6 856 402 € -7 144 013 € -7 088 626 € -6 583 999 € -6 224 362 € -2 426 419 € -1 591 028 € -833 876 € -159 221 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 856 402€ -7 144 013€ -7 088 626€ -6 583 999€ -6 224 362€ -2 426 419€ -1 591 028€ -833 876€ -159 221€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 372 980 € 302 748 € -55 387 € -504 627 € -359 637 € -3 797 943 € -835 392 € -757 152 € -674 655 € -159 221 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 614 576 € 2 966 843 € 2 689 578 € 2 760 925 € 3 350 123 € 3 276 726 € 3 076 029 € 2 644 755 € 1 771 479 € 569 362 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
42 097 € 1 964 626 € 218 € 1 464 241 € 562 557 € 2 455 164 € 1 168 893 € 919 563 € 208 820 € 305 694 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 964 000€ 1 464 000€ 0€ 2 414 000€ 1 100 000€ 756 500€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
550 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
187€ 626€ 218€ 241€ 100€ 160€ 112€ 238€ 592€ 535€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
41 910€ 12 457€ 41 004€ 68 781€ 83 160€ 2 367€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 79 665€ 205 861€ 305 159€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
36 401 € 20 468 € 485 € 301 € 705 € 1 154 € 4 336 € 6 340 € 6 098 € 12 063 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
3 332€ 5 459€ 5 459€ 10 963€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
36 401€ 20 468€ 485€ 301€ 705€ 1 154€ 1 004€ 881€ 639€ 1 100€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 510 853 € 953 212 € 2 670 831 € 1 270 802 € 2 765 652 € 803 767 € 1 881 781 € 1 700 252 € 1 539 078 € 236 686 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
457 798 € 684 523 € 667 948 € 728 893 € 588 794 € 494 981 € 944 646 € 441 433 € 954 669 € 219 455 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
164 763€ 119 312€ 137 788€ 168 006€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
65 840€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
457 798€ 684 523€ 667 948€ 728 893€ 588 794€ 330 218€ 825 334€ 303 645€ 888 829€ 51 449€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 993 932€ 225 682€ 1 964 000€ 500 000€ 2 114 000€ 250 000€ 864 000€ 1 207 500€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
550 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
27 203€ 24 290€ 21 181€ 15 711€ 18 874€ 17 286€ 23 669€ 13 274€ 15 759€ 9 688€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 493€ 15 535€ 14 110€ 10 589€ 12 767€ 11 361€ 15 575€ 8 988€ 11 301€ 6 501€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 372€ 3 182€ 3 092€ 2 052€ 2 670€ 2 362€ 6 255€ 4 579€ 5 069€ 1 042€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
13 055€ 500€ 13 557€ 28 547€ 27 777€ 27 636€ 24 478€ 2 280€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
25 225 € 28 537 € 18 044 € 25 581 € 21 209 € 16 641 € 21 019 € 18 600 € 17 483 € 14 919 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
7 765€ 8 571€ 7 713€ 8 687€ 7 805€ 4 889€ 9 475€ 11 047€ 10 720€ 13 957€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
17 460€ 19 966€ 10 331€ 16 894€ 13 404€ 11 752€ 11 544€ 7 553€ 6 763€ 962€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé