Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
232 460 € 223 845 € 196 763 € 222 518 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
6 100 € 6 100 € 12 200 € 12 200 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
6 100 € 6 100 € 12 200 € 12 200 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 100€ 6 100€ 12 200€ 12 200€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
226 360 € 217 745 € 184 563 € 210 318 €
015
B.I.
Zásoby
198 154€ 124 985€ 139 684€ 194 875€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 914 € 24 487 € 28 187 € 4 460 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
23 965€ 25 188€ 3 500€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 914€ 522€ 2 999€ 960€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
26 292 € 68 273 € 16 692 € 10 983 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
26 292€ 68 273€ 16 692€ 10 983€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
232 460 € 223 845 € 196 764 € 222 518 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
5 022 € 4 933 € 4 900 € 9 514 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
22 € -67 € -100 € 4 514 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
227 438 € 218 912 € 191 864 € 213 004 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
339€ 214€ 5 104€ 12 604€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
5 565 € 8 123 € 5 087 € 6 400 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 462€ 2 014€ 330€ 2 456€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 969€ 5 860€ 4 351€ 3 764€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
134€ 249€ 406€ 180€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
221 534€ 210 575€ 181 673€ 194 000€