Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.02.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
573 033 € 461 831 € 1 943 026 € 579 465 € 562 235 € 467 203 € 66 848 € 39 832 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
40 643 € 65 028 € 89 414 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
40 643 € 65 028 € 89 414 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
40 643€ 65 028€ 89 414€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
532 390 € 396 803 € 1 853 612 € 579 465 € 562 235 € 467 203 € 66 848 € 39 832 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
130 863 € 18 274 € 291 929 € 368 669 € 399 486 € 174 880 € 44 024 € 5 413 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
127 642€ 3 075€ 133 366€ 221 388€ 390 330€ 80 906€ 1 630€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
3 132€ 15 110€ 10 766€ 2 025€ 3 701€ 64 080€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
89€ 89€ 147 797€ 145 256€ 5 455€ 29 894€ 42 394€ 5 413€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
401 527 € 378 529 € 1 561 683 € 210 796 € 162 749 € 292 323 € 22 824 € 34 419 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
401 527€ 378 529€ 1 561 683€ 210 796€ 162 749€ 292 323€ 22 824€ 34 419€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
573 033 € 461 831 € 1 943 026 € 579 465 € 562 235 € 467 203 € 66 848 € 39 832 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-86 016 € -106 662 € 163 132 € 148 233 € 74 684 € 83 445 € 57 040 € 31 629 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-112 162€ 116 271€ 69 184€ 26 405€ 51 540€ 26 129€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
20 646 € -112 162 € 41 361 € 73 549 € 42 779 € 26 405 € 25 411 € 26 629 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
659 049 € 568 493 € 1 779 894 € 431 232 € 487 551 € 383 758 € 9 808 € 8 203 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
659 049 € 568 493 € 1 779 894 € 431 232 € 487 551 € 383 758 € 9 802 € 8 203 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
647 261€ 567 265€ 1 778 807€ 425 460€ 482 298€ 383 279€ 9 276€ 455€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 901€ 903€ 901€ 516€ 95€ 95€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
869€ 179€ 90€ 5 211€ 5 210€ 167€ 258€ 7 748€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
8 018€ 146€ 96€ 45€ 43€ 217€ 173€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
6€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci