Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KTS ENGINEERING s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.03.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
9 574 032 € 6 904 761 € 3 961 785 € 2 196 533 € 577 953 € 83 926 € 4 924 € 4 990 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
135 500 € 11 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
135 500 € 11 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
135 500€ 11 000€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
9 438 532 € 6 893 761 € 3 961 785 € 2 196 533 € 577 953 € 83 926 € 4 924 € 4 990 €
015
B.I.
Zásoby
1 478 695€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
4 062 186 € 752 624 € 3 261 940 € 1 486 242 € 536 284 € 0 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 669 148€ 475 800€ 2 801 799€ 1 443 943€ 486 000€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
61 466€ 3 703€ 35 737€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
331 572€ 273 121€ 424 404€ 42 299€ 50 284€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
3 897 651 € 6 141 137 € 699 845 € 710 291 € 41 669 € 83 926 € 4 924 € 4 990 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
3 897 651€ 6 141 137€ 699 845€ 710 291€ 41 669€ 83 926€ 4 924€ 4 990€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
9 574 032 € 6 904 761 € 3 961 785 € 2 196 533 € 577 953 € 83 926 € 4 924 € 4 990 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
1 075 643 € 1 005 533 € 664 050 € 402 215 € 36 149 € 3 894 € 4 384 € 4 930 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
1 000 033€ 658 550€ 396 715€ 30 648€ -1 106€ -616€ -70€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
70 110 € 341 483 € 261 835 € 366 067 € 32 255 € -490 € -546 € -70 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
8 498 389 € 5 899 228 € 3 297 735 € 1 794 318 € 541 804 € 80 032 € 540 € 60 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
4 862 454€ 4 763 317€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
3 635 555 € 1 135 531 € 3 297 435 € 1 794 018 € 541 504 € 80 032 € 540 € 60 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
3 634 947€ 1 120 329€ 3 009 378€ 1 704 095€ 532 266€ 79 000€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
56€ 60€ 880€ 405€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
14 590€ 88 952€ 9 166€ 960€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
552€ 552€ 287 177€ 566€ 72€ 72€ 60€ 60€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
380€ 380€ 300€ 300€ 300€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci