Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RETRUS s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
6 552 378 € 3 840 644 € 405 382 € 3 520 € 3 624 € 4 381 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
6 552 378 € 3 840 644 € 405 382 € 3 520 € 3 624 € 4 381 €
015
B.I.
Zásoby
4 351 537€ 2 196 047€ 66 379€ 799€ 799€ 1 526€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 100 382 € 1 542 839 € 308 642 € 44 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 095 833€ 1 542 616€ 308 570€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 400€ 108€ 72€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
149€ 115€ 44€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
100 459 € 101 758 € 30 361 € 2 721 € 2 781 € 2 855 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
100 459€ 101 758€ 30 361€ 2 721€ 2 781€ 2 855€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
6 552 378 € 3 840 644 € 405 382 € 3 520 € 3 624 € 4 381 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
44 399 € 30 852 € 10 912 € 2 560 € 3 564 € 4 082 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
25 852€ 5 912€ -2 440€ -1 436€ -918€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
13 547 € 19 940 € 8 352 € -1 004 € -518 € -918 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
6 507 979 € 3 809 792 € 394 470 € 960 € 60 € 299 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
58€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
6 507 921 € 3 809 792 € 394 470 € 960 € 60 € 299 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 042 503€ 314 568€ 12 866€ -29€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 959€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 724€ 2 880€ 2 106€ 960€ 60€ 28€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
5 457 735€ 3 492 344€ 379 498€ 300€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci