Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 223 484 € 924 913 € 460 893 € 428 671 € 412 002 € 285 374 € 99 898 € 27 175 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
893 652 € 481 299 € 130 726 € 129 052 € 65 510 € 13 301 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
864 230 € 422 608 € 89 254 € 77 375 € 41 239 € 13 301 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
202 815€ 83 599€
005
A.I.2
Software
227 033€ 155 269€ 89 254€ 77 375€ 41 239€ 13 301€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
112 510€ 58 689€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
321 872€ 125 051€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
29 422 € 58 691 € 41 472 € 51 677 € 24 271 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
5 234€ 5 379€ 5 524€ 5 670€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 188€ 53 312€ 35 948€ 46 007€ 2 241€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
22 030€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
320 262 € 436 059 € 321 719 € 292 682 € 340 864 € 272 073 € 99 898 € 27 175 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
119 615 € 184 877 € 106 082 € 141 357 € 129 410 € 149 317 € 44 500 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
119 615€ 184 877€ 106 082€ 141 357€ 129 410€ 149 317€ 44 500€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 301 € 2 500 € 13 147 € 26 237 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 301€ 2 500€ 13 147€ 26 237€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
169 203 € 228 745 € 94 731 € 81 500 € 110 508 € 44 007 € 36 248 € 16 688 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
137 260 € 193 936 € 84 334 € 73 514 € 100 156 € 36 636 € 35 173 € 4 484 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
735€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
137 260€ 193 936€ 83 599€ 73 514€ 100 156€ 36 636€ 35 173€ 4 484€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
9 236€ 4 899€ 12 204€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
2 411€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 650€ 19 203€ 7 334€ 7 371€ 1 075€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 057€ 10 707€ 7 986€ 7 986€ 3 018€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
31 444 € 22 437 € 118 605 € 67 325 € 87 799 € 52 512 € 19 150 € 10 487 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 944€ 4 935€ 753€ 1 794€ 428€ 972€ 428€ 800€
073
B.V.2.
Účty v bankách
28 500€ 17 502€ 117 852€ 65 531€ 87 371€ 51 540€ 18 722€ 9 687€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 570 € 7 555 € 8 448 € 6 937 € 5 628 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 570€ 7 555€ 8 448€ 6 937€ 5 628€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 223 484 € 924 913 € 460 893 € 428 671 € 412 002 € 285 374 € 99 898 € 27 175 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
407 387 € 385 456 € 49 166 € -152 569 € 28 503 € 64 195 € 19 032 € 17 995 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 753 € 25 753 € 25 753 € 20 603 € 20 603 € 17 910 € 15 000 € 15 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 753€ 25 753€ 25 753€ 20 603€ 20 603€ 17 910€ 15 000€ 15 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
608 451€ 658 451€ 438 451€ 43 660€ 43 660€ 35 937€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 575 € 202 € 202 € 202 € 202 € 202 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 575€ 202€ 202€ 202€ 202€ 202€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-301 324 € -415 240 € -217 033 € -38 242 € 10 147 € 3 830 € 2 995 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
124 063€ 10 147€ 10 147€ 10 147€ 10 147€ 3 830€ 2 995€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-425 387€ -425 387€ -227 180€ -48 389€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
71 932 € 116 290 € -198 207 € -178 792 € -46 109 € 6 316 € 1 037 € 2 995 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
816 097 € 539 241 € 411 727 € 581 240 € 383 499 € 222 121 € 80 866 € 9 180 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
14 330 € 34 303 € 26 898 € 31 809 € 287 € 115 € 10 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
13 213€ 33 248€ 25 979€ 31 152€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 117€ 1 055€ 919€ 657€ 287€ 115€ 10€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
26 140€ 64 351€ 127 051€ 163 997€ 171 534€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
738 815 € 402 435 € 244 713 € 372 677 € 200 670 € 221 306 € 80 256 € 7 580 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
312 900 € 336 505 € 238 606 € 359 486 € 194 854 € 213 099 € 54 945 € 5 348 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 046€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
312 900€ 336 505€ 232 560€ 359 486€ 194 854€ 213 099€ 54 945€ 5 348€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
405 000€ 10 000€ 13 069€ 936€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
425€ 3 108€ 4 348€ 4 338€ 2 974€ 3 653€ 486€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
231€ 1 472€ 2 615€ 1 915€ 816€ 241€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 013€ 16 434€ 1 759€ 6 208€ 446€ 3 562€ 1 339€ 1 296€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
12 246€ 34 916€ 30€ 481€ 176€ 10 176€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 300 € 3 057 € 2 749 € 1 000 € 700 € 600 € 1 600 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 300€ 3 057€ 2 749€ 1 000€ 700€ 600€ 1 600€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
36 812€ 36 852€ 10 008€ 10 008€ 10 008€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
216 € -942 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
-942€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
216€