Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 155 824€ 2 328 797€ 2 090 791€ 1 555 280€ 986 019€ 803 207€ 437 578€ 93 035€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 178 840 € 2 360 384 € 2 090 471 € 1 600 464 € 1 017 313 € 816 734 € 437 578 € 93 035 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 151 214€ 2 306 219€ 2 034 209€ 1 545 176€ 986 006€ 803 151€ 437 578€ 93 035€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 610€ 22 578€ 54 044€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
12 781€ 45 184€ 31 295€ 13 527€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
400€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
22 616€ 18 806€ 2 218€ 10 104€ 12€ 56€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 077 125 € 2 203 564 € 2 250 263 € 1 746 462 € 1 050 176 € 800 269 € 432 374 € 88 304 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 207 597€ 1 247 232€ 1 199 754€ 962 403€ 598 700€ 494 995€ 289 035€ 70 408€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
27 248€ 16 405€ 4 552€ 52 415€ 37 402€ 20 060€ 6 698€ 1 805€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
685 455€ 818 185€ 912 177€ 611 747€ 370 783€ 262 281€ 126 859€ 16 091€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
21 973 € 72 075 € 71 443 € 101 811 € 38 879 € 22 546 € 7 515 €
16
E.1.
Mzdové náklady
16 075€ 53 333€ 56 524€ 74 189€ 28 636€ 17 546€ 5 571€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 527€ 18 052€ 13 951€ 25 744€ 10 071€ 4 894€ 1 934€
19
E.4.
Sociálne náklady
371€ 690€ 968€ 1 878€ 172€ 106€ 10€
20
F.
Dane a poplatky
1 458€ 259€ 171€ 1 133€ 50€ 113€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
115 633€ 46 172€ 29 721€ 13 392€ 3 618€ 225€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
115 633€ 46 172€ 29 721€ 13 392€ 3 618€ 225€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 436€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 065€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 325€ 3 236€ 31 380€ 3 561€ 744€ 49€ 2 267€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
101 715 € 156 820 € -159 792 € -145 998 € -32 863 € 16 465 € 5 204 € 4 731 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
235 524 € 259 756 € -28 230 € -36 205 € 10 416 € 39 342 € 14 986 € 4 731 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 038 € 321 € 320 € 1 € 1 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
1 038€ 321€ 320€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
30 821 € 32 422 € 38 735 € 32 794 € 13 247 € 7 269 € 2 850 € 441 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 229 € 11 438 € 15 311 € 16 058 € 5 554 € 1 974 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
591€ 522€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
10 229€ 11 438€ 14 720€ 16 058€ 5 032€ 1 974€
52
O.
Kurzové straty
6 770€ 7 696€ 991€ 26€ 52€ 86€ 15€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 822€ 13 288€ 22 433€ 16 710€ 7 641€ 5 209€ 2 835€ 441€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-29 783 € -32 101 € -38 415 € -32 794 € -13 246 € -7 269 € -2 849 € -440 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
71 932 € 124 719 € -198 207 € -178 792 € -46 109 € 9 196 € 2 355 € 4 291 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
8 429 € 2 880 € 1 318 € 1 296 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
8 429€ 2 880€ 1 318€ 1 296€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
71 932 € 116 290 € -198 207 € -178 792 € -46 109 € 6 316 € 1 037 € 2 995 €