Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VLP Media Group s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.10.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
80 335€ 687 641€ 713 689€ 704 041€ 602 426€ 914 199€ 924 089€ 769 900€ 7 800€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
991 € 779 € 1 081 € 3 122 € 4 468 € 11 763 € 3 815 € 6 640 € 6 476 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
991€ 779€ 1 081€ 3 122€ 4 468€ 11 763€ 3 815€ 6 574€ 6 476€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
66€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-991 € -779 € -1 081 € -3 122 € -4 468 € -11 763 € -3 815 € -6 640 € -6 476 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-991 € -779 € -1 081 € -3 122 € -4 468 € -11 763 € -3 815 € -6 574 € -6 476 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
95 461 € 688 034 € 789 372 € 706 443 € 827 865 € 1 194 112 € 1 269 232 € 798 439 € 7 800 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
80 335 € 687 641 € 713 689 € 704 043 € 602 460 € 914 202 € 924 091 € 769 900 € 7 800 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
80 335€ 687 641€ 713 689€ 704 043€ 602 460€ 914 202€ 924 091€ 769 900€ 7 800€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
15 126€ 393€ 683€ 73 642€ 88 773€ 345 141€ 22 989€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
75 000€ 2 400€ 151 763€ 191 137€ 5 550€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
15 904 € 597 610 € 699 449 € 624 763 € 771 105 € 1 114 421 € 1 204 858 € 752 407 € 11 028 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
596 848 € 622 500 € 622 640 € 543 870 € 832 756 € 843 361 € 742 327 € 10 964 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
596 848€ 622 500€ 622 640€ 543 870€ 832 756€ 843 361€ 742 327€ 10 964€
52
O.
Kurzové straty
15 441€ 416€ 73 483€ 88 833€ 358 604€ 9 367€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
463€ 762€ 76 949€ 1 707€ 153 752€ 192 832€ 2 893€ 713€ 64€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
79 557 € 90 424 € 89 923 € 81 680 € 56 760 € 79 691 € 64 374 € 46 032 € -3 228 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
78 566 € 89 645 € 88 842 € 78 558 € 52 292 € 67 928 € 60 559 € 39 392 € -9 704 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
16 483 € 18 842 € 18 657 € 16 136 € 10 805 € 13 839 € 11 512 € 8 798 € 3 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
16 483€ 18 842€ 18 657€ 16 136€ 10 805€ 13 839€ 11 512€ 8 798€ 3€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
62 083 € 70 803 € 70 185 € 62 422 € 41 487 € 54 089 € 49 047 € 30 594 € -9 707 €