Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
124 674 € 132 079 € 127 033 € 97 206 € 64 857 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
15 658 € 20 242 € 24 826 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
15 658 € 20 242 € 24 826 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 658€ 20 242€ 24 826€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
109 016 € 111 837 € 102 207 € 97 206 € 64 857 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
108 349 € 58 839 € 65 769 € 58 023 € 58 450 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
30 124€ 34 839€ 40 096€ 54 786€ 58 450€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
78 225€ 24 000€ 25 673€ 3 237€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
667 € 52 998 € 36 438 € 39 183 € 6 407 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
667€ 52 998€ 36 438€ 39 183€ 6 407€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
124 674 € 132 079 € 127 033 € 97 206 € 64 857 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
71 116 € 71 975 € 67 108 € 58 227 € 26 884 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
14 000 € 14 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
1 000€ 1 000€ 1 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
57 976€ 52 107€ 43 227€ 11 884€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-860 € 5 868 € 8 881 € 31 343 € 11 884 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
53 558 € 60 104 € 59 925 € 38 979 € 37 973 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
75€ 75€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
5 033€ 9 060€ 13 140€ -11 120€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
31 739 € 32 793 € 33 271 € 38 472 € 37 973 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
9 951€ 9 939€ 9 995€ 26 917€ 22 903€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 349€ 1 011€ 486€ 1 308€ 5 413€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
9 096€ 2 817€ 1 168€ 1 961€ 4 636€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
11 343€ 19 026€ 21 622€ 8 286€ 5 021€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
16 711€ 18 176€ 13 514€ 11 627€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci