Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Adient Slovakia s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.10.2022
30.09.2023
01.10.2021
30.09.2022
01.10.2020
30.09.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
142 887 000 € 160 345 000 € 143 213 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
47 824 000 € 49 419 000 € 52 270 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 213 000 € 6 229 000 € 7 975 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
1 805 000€ 2 940 000€ 4 030 000€
005
A.I.2
Software
113 000€ 92 000€ 138 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 177 000€ 481 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
4 295 000€ 3 020 000€ 3 326 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
41 611 000 € 43 190 000 € 44 295 000 €
012
A.II.1
Pozemky
818 000€ 818 000€ 818 000€
013
A.II.2
Stavby
7 283 000€ 7 476 000€ 8 073 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 140 000€ 14 009 000€ 13 908 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
18 922 000€ 18 201 000€ 17 496 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 419 000€ 12 687 000€ 4 000 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
29 000€ 207 000€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
95 063 000 € 110 926 000 € 90 943 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
22 059 000 € 21 938 000 € 19 544 000 €
035
B.I.1
Materiál
17 379 000€ 17 416 000€ 15 109 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 257 000€ 1 083 000€ 1 359 000€
037
B.I.3
Výrobky
3 423 000€ 3 439 000€ 3 076 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 448 000 € 4 685 000 € 4 278 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
4 448 000€ 4 685 000€ 4 278 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
60 122 000 € 36 471 000 € 41 008 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 841 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
60 122 000€ 36 471 000€ 40 167 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
8 434 000 € 47 832 000 € 26 113 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 000€ 2 000€ 1 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 432 000€ 47 830 000€ 26 113 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
142 887 000 € 160 345 000 € 143 213 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 043 000 € 4 487 000 € 3 156 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
13 964 000€ 13 964 000€ 13 965 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 1 000 € 1 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 1 000€ 1 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-10 504 000 € -10 814 000 € -10 598 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 504 000€ -10 814 000€ -10 598 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 577 000 € 1 331 000 € -217 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
137 541 000 € 155 453 000 € 139 519 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
64 619 000 € 62 478 000 € 60 001 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
50 167 000€ 50 167 000€ 50 167 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
14 353 000€ 12 219 000€ 9 696 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
99 000€ 92 000€ 138 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 643 000 € 4 535 000 € 7 109 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 643 000€ 4 535 000€ 7 109 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
69 279 000 € 88 440 000 € 72 334 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
50 743 000 € 70 088 000 € 52 537 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 837 000€ 29 073 000€ 14 933 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
42 906 000€ 41 015 000€ 37 604 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
37 000€ 37 000€ 38 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 341 000€ 6 702 000€ 6 225 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 377 000€ 2 289 000€ 2 254 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 234 000€ 987 000€ 978 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 547 000€ 8 337 000€ 10 302 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 75 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
303 000 € 405 000 € 538 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
303 000€ 405 000€ 461 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 77 000€