Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Adient Slovakia s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.10.2022
30.09.2023
01.10.2021
30.09.2022
01.10.2020
30.09.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
365 766 000 € 340 079 000 € 322 162 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
308 965 000€ 263 578 000€ 269 814 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
47 549 000€ 55 775 000€ 46 894 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
159 000€ 85 000€ 1 930 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
289 000€ 0€ 6 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 804 000€ 20 640 000€ 3 518 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
361 407 000 € 335 580 000 € 314 905 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
238 492 000€ 231 410 000€ 207 054 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
41 593 000€ 28 914 000€ 36 024 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
71 272 000 € 63 336 000 € 59 738 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
50 213 000€ 44 633 000€ 42 024 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
12 000€ 12 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
12 617 000€ 15 943 000€ 27 577 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 394 000€ 2 748 000€ 2 547 000€
20
F.
Dane a poplatky
61 000€ 68 000€ 76 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 820 000€ 11 541 000€ 11 521 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 820 000€ 11 541 000€ 11 521 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
323 000€ 67 000€ 91 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
27 000€ -21 000€ -58 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 819 000€ 265 000€ 459 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 359 000 € 4 499 000 € 7 257 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
76 588 000 € 59 114 000 € 75 560 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 330 000 € 604 000 € 386 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 144 000 € 122 000 € 126 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 144 000€ 122 000€ 126 000€
42
XII.
Kurzové zisky
186 000€ 482 000€ 260 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 875 000 € 4 029 000 € 3 770 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 737 000 € 3 768 000 € 3 539 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 730 000€ 3 697 000€ 3 517 000€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 000€ 71 000€ 22 000€
52
O.
Kurzové straty
138 000€ 155 000€ 231 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 106 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 545 000 € -3 425 000 € -3 384 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 814 000 € 1 074 000 € 3 873 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
237 000 € -257 000 € 4 090 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€ 2 463 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
237 000€ -257 000€ 1 627 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 577 000 € 1 331 000 € -217 000 €