Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STOL-MONT Ivan s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
344 968 € 344 968 € 210 919 € 135 240 € 59 634 € 5 473 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
181 170 € 181 170 € 80 525 € 3 390 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
181 170 € 181 170 € 80 525 € 3 390 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
181 170€ 181 170€ 80 525€ 3 390€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
163 798 € 163 798 € 130 394 € 131 850 € 59 634 € 5 473 € 5 000 €
015
B.I.
Zásoby
84 961€ 84 961€ 81 599€ 101 277€ 40 926€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
60 624 € 60 624 € 26 588 € 15 885 € 17 210 € 4 300 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
10 108€ 10 108€ 12 410€ 10 896€ 6 855€ 3 939€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
46 286€ 46 286€ 9 948€ 4 989€ 2 060€ 203€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 230€ 4 230€ 4 230€ 8 295€ 158€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
18 213 € 18 213 € 22 207 € 14 688 € 1 498 € 1 173 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
18 213€ 18 213€ 22 207€ 14 688€ 1 498€ 1 173€ 5 000€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
344 968 € 344 968 € 210 919 € 135 240 € 59 634 € 5 473 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
22 710 € 22 710 € 20 478 € 34 096 € 9 532 € -2 428 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
348€ 348€ 348€ 348€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
15 130€ 15 130€ 10 738€ 4 183€ -2 435€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
2 232 € 2 232 € 4 392 € 24 565 € 6 967 € -2 428 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
322 258 € 322 258 € 190 441 € 101 144 € 50 102 € 7 901 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
178 445 € 178 445 € 26 108 € 66 631 € 50 102 € 7 901 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
-736€ -736€ 11 389€ 10 584€ 15 115€ 528€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 983€ 2 983€ 4 938€ 840€ 2 487€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 059€ 2 059€ 1 294€ 6 644€ 960€ 1 373€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
174 139€ 174 139€ 8 487€ 48 563€ 31 540€ 6 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
143 813€ 143 813€ 164 333€ 34 513€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci