Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
53 009 € 61 460 € 53 487 € 55 234 € 61 758 € 28 914 € 16 698 € 11 971 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
7 700 € 3 393 € 7 581 € 6 929 € 3 226 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
393 € 4 581 € 6 929 € 3 226 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
393€ 4 581€ 6 929€ 3 226€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
7 700 € 3 000 € 3 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
7 700€ 3 000€ 3 000€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
53 009 € 61 460 € 53 487 € 47 534 € 58 365 € 21 333 € 9 769 € 8 745 €
015
B.I.
Zásoby
27 319€ 34 133€ 29 617€ 23 950€ 15 877€ 5 205€ 3 276€ 3 488€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
17 096 € 20 750 € 20 074 € 21 278 € 29 442 € 12 554 € 5 131 € 4 465 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
12 170€ 15 436€ 14 546€ 14 818€ 18 904€ 2 620€ 1 459€ 800€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
7€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 926€ 5 314€ 5 528€ 6 460€ 10 538€ 9 934€ 3 665€ 3 665€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
8 594 € 6 577 € 3 796 € 2 306 € 13 046 € 3 574 € 1 362 € 792 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
8 594€ 6 577€ 3 796€ 2 306€ 13 046€ 3 574€ 1 362€ 792€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
53 009 € 61 460 € 53 487 € 55 234 € 61 758 € 28 914 € 16 698 € 11 971 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
151 € 435 € 356 € -95 913 € -55 872 € 5 698 € 495 € 9 400 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
130 000 € 130 000 € 130 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
130 000€ 130 000€ 130 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
135 920€ 69 420€ 32 420€ 21 920€ 21 920€ 21 920€ 21 920€ 11 420€
030
A.III.
Fondy zo zisku
260€ 260€ 260€ 260€ 260€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-199 245€ -162 324€ -133 093€ -93 052€ -31 482€ -36 425€ -7 020€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-66 784 € -36 921 € -29 231 € -40 041 € -61 570 € 5 203 € -29 405 € -7 020 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
52 858 € 61 025 € 53 131 € 151 147 € 117 630 € 23 216 € 16 203 € 2 571 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 148€ 893€ 606€ 382€ 144€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
47 072 € 56 519 € 51 428 € 148 689 € 114 649 € 18 739 € 14 377 € 2 571 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
22 734€ 35 769€ 31 288€ 21 377€ 38 140€ 6 736€ 5 308€ 190€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
12 439€ 9 646€ 6 188€ 7 377€ 4 849€ 2 363€ 2 011€ 2 286€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 465€ 1 881€ 1 439€ 2 920€ 872€ 640€ 1 818€ 41€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
7 434€ 9 223€ 12 513€ 117 015€ 70 788€ 9 000€ 5 240€ 54€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
4 638€ 3 613€ 1 097€ 2 076€ 2 837€ 4 477€ 1 826€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci