Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KONŠTRUKTA - TireTech, s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.10.2019
31.12.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.11.2016
30.09.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
23 576 973 € 25 793 414 € 25 151 283 € 25 101 772 € 19 699 281 € 29 445 917 € 33 541 623 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 268 665 € 10 038 718 € 10 370 871 € 10 906 305 € 11 620 879 € 12 592 729 € 12 889 945 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
636 017 € 560 731 € 835 688 € 834 482 € 844 658 € 914 668 € 883 852 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
263 160€ 288 013€ 437 347€ 430 538€ 237 495€ 241 816€ 214 024€
005
A.I.2
Software
131 997€ 144 507€ 196 536€ 253 784€ 383 504€ 522 551€ 583 494€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
240 860€ 128 211€ 201 805€ 150 160€ 223 659€ 150 301€ 86 334€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 632 648 € 9 477 987 € 9 535 183 € 10 071 823 € 10 776 221 € 11 678 061 € 12 006 093 €
012
A.II.1
Pozemky
2 366 160€ 2 527 852€ 2 527 852€ 2 527 852€ 2 527 852€ 2 527 852€ 2 527 852€
013
A.II.2
Stavby
4 626 670€ 4 698 201€ 4 418 506€ 4 543 109€ 4 662 685€ 4 811 744€ 4 691 009€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 606 021€ 2 197 197€ 2 523 991€ 2 937 014€ 3 374 195€ 4 170 243€ 4 691 758€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
33 797€ 33 739€ 37 985€ 47 828€ 57 944€ 72 255€ 83 979€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
20 998€ 12 849€ 16 020€ 153 545€ 95 967€ 11 495€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
14 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 982 630 € 14 919 231 € 14 671 423 € 13 387 946 € 7 949 244 € 16 672 750 € 20 477 657 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 908 576 € 7 872 055 € 8 650 452 € 5 172 719 € 2 138 513 € 1 746 933 € 2 061 902 €
035
B.I.1
Materiál
1 615 355€ 1 819 757€ 1 034 561€ 667 306€ 659 675€ 686 100€ 769 105€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 233 924€ 5 947 918€ 6 894 143€ 4 137 052€ 1 401 538€ 611 083€ 944 198€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
86 083€ 85 900€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
59 297€ 104 380€ 635 665€ 282 461€ 77 300€ 449 750€ 348 599€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
179 277 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
179 277 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
179 277€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 855 880 € 6 774 768 € 4 635 018 € 7 672 241 € 5 739 248 € 14 787 175 € 18 294 368 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 725 650 € 6 287 471 € 3 882 606 € 3 242 855 € 2 049 942 € 3 799 619 € 4 797 392 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
443 857€ 7 637€ 11 041€ 48 736€ 69 793€ 467 113€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 281 793€ 6 287 471€ 3 874 969€ 3 231 814€ 2 001 206€ 3 729 826€ 4 330 279€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
586 529€ 4 420 029€ 3 442 353€ 10 480 467€ 12 772 339€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
108 670€ 440 563€ 156 962€ 172 108€ 476 324€ 694 604€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
21 560€ 46 734€ 8 921€ 9 357€ 74 845€ 30 765€ 30 033€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
218 174 € 272 408 € 1 385 953 € 363 709 € 71 483 € 138 642 € 121 387 €
072
B.V.1.
Peniaze
16 070€ 15 625€ 16 800€ 12 770€ 19 214€ 47 359€ 30 380€
073
B.V.2.
Účty v bankách
202 104€ 256 783€ 1 369 153€ 350 939€ 52 269€ 91 283€ 91 007€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
325 678 € 835 465 € 108 989 € 807 521 € 129 158 € 180 438 € 174 021 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
164€ 29 091€ 33 147€ 614€ 5 433€ 11 041€ 21 863€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
48 264€ 62 123€ 75 777€ 27 038€ 70 335€ 106 257€ 108 997€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
277 250€ 744 251€ 65€ 779 869€ 53 390€ 63 140€ 43 161€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
23 576 973 € 25 793 414 € 25 151 283 € 25 101 772 € 19 699 281 € 29 445 917 € 33 541 623 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 717 712 € 10 200 015 € 9 547 632 € 8 856 004 € 7 827 669 € 9 660 744 € 10 303 018 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 465 000 € 7 465 000 € 7 465 000 € 7 465 000 € 7 465 000 € 7 465 000 € 6 465 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 465 000€ 7 465 000€ 7 465 000€ 7 465 000€ 7 465 000€ 7 465 000€ 6 465 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 373 557 € 1 281 936 € 1 202 616 € 1 099 782 € 1 099 782 € 1 293 000 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 373 557€ 1 281 936€ 1 202 616€ 1 099 782€ 1 099 782€ 1 293 000€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 314 966 € 536 861 € 86 783 € -737 113 € 2 545 018 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 314 966€ 536 861€ 86 783€ 2 545 018€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-737 113€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
564 189 € 916 218 € 793 233 € 1 028 335 € -737 113 € -1 642 274 € 3 835 518 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
12 837 972 € 15 580 794 € 15 603 381 € 16 245 768 € 11 871 458 € 19 776 489 € 23 233 945 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
964 194 € 1 169 262 € 960 642 € 917 232 € 1 278 163 € 1 113 524 € 1 706 235 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 762€ 22 525€ 40 427€ 23 075€ 23€ 21 978€ 45 200€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
13 598€ 25 674€ 37 395€ 73 565€ 240 170€ 496 408€ 712 872€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
945 834€ 1 121 063€ 882 820€ 820 592€ 1 037 970€ 595 138€ 948 163€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
254 899 € 148 917 € 260 234 € 264 263 € 268 272 € 220 227 € 257 417 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
254 899€ 148 917€ 260 234€ 264 263€ 268 272€ 220 227€ 257 417€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
229 467€ 622 791€ 1 016 115€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 518 355 € 6 745 448 € 11 437 048 € 6 017 956 € 3 938 058 € 7 112 999 € 10 567 995 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 888 303 € 6 120 734 € 10 769 022 € 4 733 117 € 2 835 555 € 5 960 846 € 9 047 282 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 467€ 1 580€ 2 981€ 58 121€ 129 909€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 888 303€ 6 120 734€ 10 765 555€ 4 731 537€ 2 832 574€ 5 902 725€ 8 917 373€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
296 959€ 29 082€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
300 000€ 400 000€ 500 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
305 727€ 315 017€ 304 324€ 251 285€ 265 966€ 314 787€ 333 061€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
203 572€ 238 640€ 219 815€ 333 695€ 184 743€ 223 006€ 233 169€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
104 274€ 56 417€ 55 563€ 230 557€ 45 763€ 60 573€ 59 820€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
16 479€ 14 640€ 88 324€ 169 302€ 206 031€ 256 828€ 365 581€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 637 087 € 1 309 270 € 1 929 342 € 1 987 487 € 1 181 890 € 665 044 € 856 722 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
88 727€ 151 529€ 134 110€ 99 142€ 76 646€ 171 043€ 166 726€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 548 360€ 1 157 741€ 1 795 232€ 1 888 345€ 1 105 244€ 494 001€ 689 996€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 463 437€ 5 978 430€ 393 324€ 6 042 715€ 5 205 075€ 10 664 695€ 9 845 576€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
21 289 € 12 605 € 270 € 154 € 8 684 € 4 660 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
21 251€ 12 567€ 232€ 154€ 8 594€ 4 570€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
38€ 38€ 38€ 90€ 90€